RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK A PORODNOST V ČR V LETECH 1993-2012

Název práce: RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK A PORODNOST V ČR V LETECH 1993-2012
Autor(ka) práce: Kryštofová, Nela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Poláková, Olga
Oponenti práce: Kobliha, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním tématem bakalářské práce je vývoj rodičovského příspěvku a jeho vztahu k počtu narozených dětí na území České republiky od roku 1993. Analýza vývoje rodičovského příspěvku se zabývá právním rámcem a částkou rodičovského příspěvku. Přírůstek či úbytek narozených dětí v závislosti na vývoji rodičovského příspěvku zjistím pomocí dat o porodnosti očištěných od demografického vývoje žen v plodném věku. Srovnáním České republiky v oblasti rodičovského příspěvku a délky rodičovské dovolené s Velkou Británií a Švédskem se setkávám s velkými rozdíly. Proto navrhuji snížení doby mateřské dovolené, ale v návaznosti na lepší institucionální rámec předškolních zařízení a větší loajalitu zaměstnavatelů k matkám nebo otcům na rodičovské dovolené.
Klíčová slova: rodičovský příspěvek; porodnost; rodina
Název práce: Parental contribution and birthrate in Czech republic in 1999-2012
Autor(ka) práce: Kryštofová, Nela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Poláková, Olga
Oponenti práce: Kobliha, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main theme of this bachelor work is the development the parental contribution and its relation to the number of births in the Czech Republic since 1993. Analysis of the the parental contribution is concerned with legislation and the amount the parental contribution. Increase or decrease of births, depending on the development of the parental contribution I will find by using data of fertility. By comparing the Czech Republic legislation of the parental contribution and parental leave with Great Britain and Sweden I will meet with great differences. Therefore, I propose a reduction the period of maternity leave, but due to better institutional framework Preschools and employers greater loyalty to mothers or fathers on parental leave.
Klíčová slova: parental contribution; birthrate; parental leave

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2013
Datum podání práce: 20. 12. 2013
Datum obhajoby: 14. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42590/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: