Znamená příjetí eura zdražování? Experimentální studie z České republiky

Název práce: Does the currency changeover to euro rise prices? An experimental study from Czech Republic
Autor(ka) práce: Bohumínský, Roman
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: van Koten, Silvester
Oponenti práce: Zajíček, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In the euro area, the changeover to the euro was accompanied by fears of increases in prices by consumers. However, in most countries the changeover had barely any effect on inflation indices, but a significant effect on perceived inflation and even now people still believe that the price increase was more dramatic than it was in reality. This paper examines the situation in the Czech Republic, being one of the last countries in the EU which have not adapted the euro yet. I am especially interested in finding whether a changeover would lead to price increases even though Czech citizens have got plenty of time to indirectly familiarize with the euro currency. The analysis is based on a laboratory experiment. With this method I am studying the effects of transition to euro on consumer behavior. In addition, I compare the results (indirectly) with those of other European countries. Under the framework of posted price experiment, it can be concluded that, in the particular sample, the changeover to euro currency does in fact affect the outcome of trade at least temporarily. In this case, the changeover from CZK to EUR leads to elevation of prices and reduction of the traded quantities, especially right after the changeover. The main reason for this is that the producers (sellers) tried to exploit the changeover situation in order to increase their profits. All the presented results are significant at 5% level.
Klíčová slova: Euro cash changeover; Euro area; Perceived inflation
Název práce: Znamená příjetí eura zdražování? Experimentální studie z České republiky
Autor(ka) práce: Bohumínský, Roman
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: van Koten, Silvester
Oponenti práce: Zajíček, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Přechod na novou měnu euro byl v rámci celé eurozóny spojen s velkými obavami ohledně zvyšování cen. Nicméně, ve většině zemí přechod na euro neměl téměř žádný efekt na indexy měřící inflaci, měl však významný dopad na vnímanou inflaci a i nyní lidé stále věří, že zvýšení cen bylo dramatičtější než ve skutečnosti. Tato práce zkoumá situaci v rámci České Republiky, která je jednou z posledních zemí EU jež zatím neakceptovala euro jako svou domácí měnu. Zajímá mne zejména, zda ke zdražování dojde i v České republice až (pokud) příjme euro. Čeští občané měli dostatek času se s eurem seznámit alespoň nepřímo, a tedy nelze ex ante předpokládat identický dopad. Analýza je založena na laboratorním experimentu, s jehož pomocí zkoumám dopad reformy měny na chování spotřebitelů. Výsledky porovnávám (nepřímo) s jinými studiemi z EU. Ve zkoumaném vzorku mělo zavedení eura skutečně dopad na výsledky obchodování, alespoň dočasně. V daném případě přechod z českých korun na eura měl za následek nárust cen a propad ve zobchodovaném množství, zejména krátce po změně platidla. Hlavním důvodem byl ten fakt, že prodejci se snažili dané situace využít ve svůj prospěch za účelem zvýšení svých zisků. Všechny výsledky jsou platné na 5 % hladině významnosti.
Klíčová slova: Přechod na euro; Eurozóna; Vnímaná inflace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2015
Datum podání práce: 22. 5. 2015
Datum obhajoby: 2. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50877/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: