Značka jako nehmotné aktivum firmy

Název práce: Značka jako nehmotné aktivum firmy
Autor(ka) práce: Bukač, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Harantová, Monika
Oponenti práce: Hesková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V teoretické části bakalářské práce na téma "Značka jako nehmotné aktivum firmy" jsou vysvětleny a popsány hlavní pojmy, nástroje a metody, které se týkají dané problematiky. Uvedeny jsou především teoretické poznatky o značce a jejích prvcích, o její hodnotě, positioningu a jednotlivých metodách, sloužících pro výpočet hodnoty značky. Praktická část umožňuje využít teoretických znalostí z oblasti oceňování značky a následnou aplikaci na konkrétním příkladu v rámci vybrané firmy. Cílem této části je představení společnosti ePack s.r.o. a prvků značky, které daná společnost využívá. V posledním kroku budou představeny a popsány použité metody oceňování nehmotného majetku a vypočítány hodnoty k použitým metodám.
Klíčová slova: Značka; Hodnota značky; Brand management; Metody ocenění; Ochranná známka
Název práce: Trademark as an Intangible Asset of a Firm
Autor(ka) práce: Bukač, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Harantová, Monika
Oponenti práce: Hesková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theoretical part of the thesis on the topic of "Brand as an intangible asset of the company," explains and describes the main concepts, tools and methods that relate to this issue. Listed are primarily theoretical knowledge of the brand and its elements of its value, positioning and various methods used for calculation of the value of the brand. The practical part allows the use of theoretical knowledge in the field of brand valuation and subsequent application to a specific example in the context of the selected company. The aim of this section is to introduce the company EPACK Ltd. and elements of the brand, which the company uses. The last step will be presented and described the methods used valuation of intangible assets and calculated values to the methods used.
Klíčová slova: Brand; Brand value; Brand management; Trademark; Methods of Valuation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2015
Datum obhajoby: 9. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52570/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: