Classification and Regression Trees in R

Název práce: Classification and Regression Trees in R
Autor(ka) práce: Nemčíková, Lucia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bašta, Milan
Oponenti práce: Vilikus, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tree-based methods are a nice add-on to traditional statistical methods when solving classification and regression problems. The aim of this master thesis is not to judge which approach is better but rather bring the overview of these methods and apply them on the real data using R. Focus is made especially on the basic methodology of tree-based models and the application in specific software in order to provide wide range of tool for reader to be able to use these methods. One part of the thesis touches the advanced tree-based methods to provide full picture of possibilities.
Klíčová slova: Tree-based methods; Regression Tree; Classification tree; CART
Název práce: Classification and Regression Trees in R
Autor(ka) práce: Nemčíková, Lucia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bašta, Milan
Oponenti práce: Vilikus, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Rozhodovací stromy tvoří v dnešní době užitečný doplněk ke klasickým metodám pro řešení klasifikačních a regresních problémů. Hlavním cílem této práce není rozhodnout, který přístup je lepší, ale přinést čtenáři přehled těchto metod a aplikovat je na skutečná data s pomocí statistického jazyka R. Práce se soustřeďuje na základní metodiku rozhodovacích stromů, ale především na aplikaci těchto metod, tak aby poskytla čtenáři co nejširší přehled dostupných nástrojů a znalost aby byl schopen tyto metody reálně používat. Poslední část práce se dotkne pokročilých metod pro vylepšení modelů rozhodovacích stromů, aby byl poskytnut ucelený obraz možností.
Klíčová slova: Klasifikační stromy; CART; Rozhodovací stromy; Regresní stromy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 1. 2014
Datum podání práce: 13. 5. 2015
Datum obhajoby: 27. 8. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52460/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: