Analýza nákupního chování u rychloobrátkového zboží v ČR

Název práce: Analýza nákupního chování u rychloobrátkového zboží v ČR
Autor(ka) práce: Bělíčková, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou nákupního chování u rychloobrátkového zboží v České republice a positioningem vybraných obchodních řetězců. Cílem práce je sledování míry korespondence nákupního chování zákazníků jednotlivých vybraných obchodních řetězců a positioningu těchto řetězců. Analýza nákupního chování je založena na dotazníkovém šetření na reprezentativním vzorku 4000 respondentů. Nákupní chování je popsáno vůči sedmi sledovaným segmentům, které definovala výzkumná agentura Incoma GfK. V práci jsou uvedeny a porovnány dvě metody analýzy nákupního chování -- přímá metoda založená na třídících pravidlech vytvořených dle popisu sledovaných segmentů a vybraných otázek z dotazníku a metoda využívající faktorovou a shlukovou analýzu. Pro hodnocení míry vlivu odpovědí na sledované segmenty byla použita vlastní hodnotící stupnice. Obdobně je pro jednotlivé obchodní řetězce na základě dostupných údajů (např. otevírací doba, cenová hladina, poskytované služby) pomocí vlastní hodnotící stupnice stanoven positioning vůči sledovaným segmentům. V závěru je posouzeno, zda positioning obchodních řetězců odpovídá nákupnímu chování daných segmentů.
Klíčová slova: maloobchod; nákupní chování; obchodní řetězce; positioning
Název práce: Analysis of Shopping Behavior by Fast Moving Consumer Goods in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Bělíčková, Alena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the analysis of FMCG (fast-moving-consumer-goods) shopping behavior and the retail chain positioning. The aim of the thesis is to evaluate the correspondence of the shopping behavior and the retail chain positioning for given retail chains. The analysis of shopping behavior is based on the questionnaire based on the representative sample of 4000 respondents. The shopping behavior is described with regard to seven segments defined by the Incoma GfK research agency. Two methods of shopping behavior are described in the thesis. The first one is the method based on the personally defined sorting rules created according to several questions selected from the questionnaire, and the second one that is based on the factor and cluster analysis. The self-created evaluating scale has been used to evaluate an influence of selected questions to segments viewed. In a similar way, the retail chains positionings have been determined based on the available data (opening hours , price level, provided services etc.). The correspondence of individual retail chain positioning and shopping behavior is evaluated in the conclusion.
Klíčová slova: shopping behavior; retail; retail chain; positioning

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2014
Datum podání práce: 30. 6. 2015
Datum obhajoby: 9. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50695/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: