Umění a demokracie: Dopad a role práva na svobodu uměleckého projevu v různých politických režimech

Název práce: Art and democracy: The impact and the role of the right to freedom of artistic expression in various political regimes
Autor(ka) práce: Pajgrt, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The access to technology, the effects of instant information and the emergence of an increasingly empowered global citizen have contributed to the fundamental shift of the global political and economic landscape over the last twenty years. In consequence, the soft-power resources are becoming more and more important components of nation's foreign policy. Foreign policy instruments of public diplomacy and cultural diplomacy can effectively utilize such soft-power resources in order to assert foreign policy goals by purposefully supporting wide range of cultural and artistic activities. It is the aim of the thesis to examine both the direct and indirect impacts of artistic production on societies with various degrees of democratic culture and in connection to elaborate on the relevance of the right to freedom of artistic expression and creativity. The essential aim of this thesis is to look at the role that art production plays in the development of a democratic society.
Klíčová slova: democratic dynamics; human rights; art-driven impact; dialogue; civic society; socially engaged art; soft-power; cultural diplomacy
Název práce: Umění a demokracie: Dopad a role práva na svobodu uměleckého projevu v různých politických režimech
Autor(ka) práce: Pajgrt, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Přístup k technologiím, důsledek okamžitě dostupných informací a nástup světoobčanství, přispělo v posledních dvaceti letech k zásadní změně globálního politického a ekonomického prostředí. Zdroje soft-power se stávají tak stále více a více důležitými komponenty zahraniční politiky. Nástroje veřejné diplomacie a kulturní diplomacie tak mohou účinně využít takovéto zdroje soft-power, aby srkze cílenou podporu široké škály kulturních a uměleckých aktivit dosáhly zahraničně-politických cílů. Cílem této práce je prozkoumat přímé i nepřímé dopady umělecké tvorby na společnosti s různým stupněm demokratické kultury a v této souvislosti hledat spojitost s právem na svobodu uměleckého projevu. Hlavním cílem této práce je pojednat o úloze, kterou hraje tvorba umění v rozvoji demokratické společnosti.
Klíčová slova: občanská společnost; společensky angažované umění; lidská práva; demokratické dynamiky; umění; soft-power; kulturní diplomacie; dialog

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 11. 2012
Datum podání práce: 12. 12. 2013
Datum obhajoby: 8. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40160/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: