Analýza Velké hospodářské krize v Československu

Název práce: Analýza Velké hospodářské krize v Československu
Autor(ka) práce: Kučková, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stellner, František
Oponenti práce: Jakubec, Ivan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá Velkou hospodářskou krizí, která proběhla v letech 1929 až 1933/4. Světově proslulá deprese se projevila již v roce 1929 a prohlubovala se až do roku 1933, ve kterém dosáhla nejnižšího bodu v hospodářském cyklu. Jejími charakteristickými rysy byla deflační tendence, nezaměstnanost, snižování reálného produktu. Velká část československého obyvatelstva trpěla vysokou nezaměstnaností, ti šťastnější polozaměstnaností a nemožností si najít práci novou, zejména zemědělskému dělnictvu se snižovaly reálné mzdy a navíc zemědělské výrobky prodávali za stále se snižující ceny, v důsledku čehož žili na pokraji chudoby. Nepříznivá situace byla i v oblasti podnikání, zvyšovala se úroková míra a v průmyslovém odvětví docházelo zejména ke snižování množství vyrobené produkce. Krize zasáhla rovněž komerční banky a nepříznivý vývoj zaznamenávaly nejrůznější makroekonomické ukazatele. Práce obsahuje tři kapitoly, první kapitola popisuje průběh krize v Československu ve sféře zemědělské, průmyslové, situaci komerčních bank a monetární politiku, krizovou situaci v zaměstnanosti a průběh deprese v národním hospodářství jako celku. Druhá kapitola popisuje a analyzuje způsoby léčby krize a jejich důsledky. Tato kapitola obsahuje některé navrhované neuskutečněné způsoby léčby deprese a obsahuje jejich porovnání. Třetí kapitola je věnována pohledům a teoriím ekonomů.
Klíčová slova: sanace komerčních bank; devalvace měny; deflace; nezaměstnanost; obilní monopol; Velká hospodářská krize

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2007
Datum podání práce: 19. 12. 2007
Datum obhajoby: 28. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7462/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: