Pilotní zavádění DMS v bankovním prostředí

Název práce: Pilotní zavádění DMS v bankovním prostředí
Autor(ka) práce: Žáček, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu procesu pilotního zavádění systému na správu dokumentů (DMS) v prostředí české banky. Práce je rozdělena na tři části, přičemž první část je teoretická a zbývající dvě části jsou praktické (analytické). První část shrnuje základní teoretické poznatky v oblasti systémů pro správu dokumentů a pilotního zavádění informačních systémů. V druhé části je popsána platforma EMC Documentum xCP 2.1 a jsou zhodnoceny její výhody a nevýhody oproti konkurenčním produktům. Ve třetí části je popsán proces technologického nasazení a implementace nového DMS řešení v rámci pilotu v bance. Dále jsou v práci analyzovány a popsány navazující činnosti a související projekty, rozšiřující využitelnost DMS v reálných business agendách. Práce je zaměřena jak na popis technologických aspektů DMS, tak i na analýzu a popis hlavních business požadavků a problémů souvisejících se zaváděním nového řešení. Autor práce je analytikem v dodavatelské IT společnosti a dlouhodobě spolupracuje s DMS týmem v dané bance. Motivem k výběru tématu je shrnutí a ujasnění poznatků získaných při práci na projektech v bance a jejich využití pro budoucí spolupráci.
Klíčová slova: EMC; banka; DMS; Systém pro správu dokumentů; prototyp; Documentum; xCP; dokument
Název práce: DMS pilot implementation in banking environment
Autor(ka) práce: Žáček, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on the analysis of a document management system (DMS) pilot implementation in the environment of a Czech bank. The thesis is divided into three parts; the first part is theoretical and remaining two parts are practical (analytical). The theoretical part is devoted to summarization of basic theoretical knowledge in the field of DMS and in a pilot deployment of information systems. The second part describes the EMC xCP 2.1 platform and evaluates its advantages and disadvantages compared to competing products. The third part describes the technological implementation and deployment of a new DMS pilot solution in a bank. Further it analyzes and describes the follow-up activities and related projects that increase the DMS usability in a real business applications. The diploma thesis concurrently focuses on the business requirements analysis including constrains of a new solution deployment, as well as the DMS technological aspects description and the solution design. The author of this thesis has been working as an analyst in the IT company and has been in a long-term cooperation with the DMS team in the bank. The motivation for choosing this topic is to make a summary and clarification of knowledge gained on projects in the the bank and to take an advantage of it in the future cooperation.
Klíčová slova: prototype; document; xCP; document management system; bank; EMC; Documentum; DMS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2014
Datum podání práce: 14. 12. 2015
Datum obhajoby: 2. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49180/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: