Podnikatelský plán Boy´s Burger Food Truck

Název práce: Podnikatelský plán Boy´s Burger Food Truck
Autor(ka) práce: Kábelová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Jana
Oponenti práce: Svobodová, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je ověřit životaschopnost projektu pojízdného bistra provozovaného v tzv. food trucku. Tento typ provozoven je známý zejména ve Spojených státech amerických. Účelem je zjistit, zda bude podnik na daném trhu rentabilní a dostatečně atraktivní pro zákazníky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány podnikatelské modely a současné typy pro podnikatelské plány a start podnikání. Vzpomenuta je také doporučená struktura klasického podnikatelského plánu podle několika autorů. Definována jsou specifika podnikání v oboru rychlého občerstvení v České republice. Vyústěním teoretické části práce je návrh vlastní struktury podnikatelského plánu. Praktickou část tvoří samotný podnikatelský plán společnosti Boy´s Burger Food Truck. Na závěr je zhodnocen účel práce a jeho naplnění.
Klíčová slova: business model; rychlé občerstvení; podnikatelský plán
Název práce: Business plan Boy's Burger Food Truck
Autor(ka) práce: Kábelová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Jana
Oponenti práce: Svobodová, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this Master thesis is to verify the viability of the food truck with fast food. This type of business is well-known in the United States of America. The purpose is to find out whether the firm will be profitable and sufficiently attractive to customers in chosen market. This Master thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the business models and current tips for business plan and starting the business. Next there is made a list of recommended structures of classical business plan from several authors. The theoretical part of the thesis also includes the definition of specifics of the fast food branch in the Czech Republic. The result of the theoretical part is author's own proposal of the structure of the business plan. In the practical part of the thesis is the business plan of the company Boy's Burger Food Truck. At the end the purpose of the Master thesis is reviewed.
Klíčová slova: business model; fast food; business plan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 6. 2015
Datum podání práce: 18. 12. 2015
Datum obhajoby: 27. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53570/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: