Specifika kvantitativního uvolňování ECB a strategie exitu

Název práce: Specifika kvantitativního uvolňování ECB a strategie exitu
Autor(ka) práce: Matiáš, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mandel, Martin
Oponenti práce: Metrah, Samy
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce Specifika kvantitativního uvolňování ECB a strategie exitu je analýza měnové politiky kvantitativního uvolňování a strategie exitu z ní. Největší část práce se zabývá touto měnovou politikou na příkadu Evropské centrální banky, jsou zde však shrnuty transmisní mechanismy a názory na účinnost této měnové politiky i na příkladu ostatních centrálních bank. Na příkladu ECB práce popisuje průběh kvantitativního uvolňování, podrobněji se pak zabývá především programem odkupu aktiv Securities market programme, na jehož příkladě empiricky analyzuje dopad odkupu státních dluhopisů do jejich výnosových měr. Výsledkem této analýzy je zjištění, že program SMP byl účinný pouze částečně a to především v době svého oznámení. Dále se práce zabývá analýzou současné bilance ECB z pohledu možností exitu z kvantitativního uvolňování, zde dochází k závěru, že ECB by dnes byla schopna exit provést.
Klíčová slova: Target 2; Evropská centrální banka; Securities market programme; kvantitativní uvolňování; programy odkupu aktiv; strategie exitu; transmisní mechanismy; měnová politika
Název práce: Specifics of Quantitave Easing of ECB and exit strategy
Autor(ka) práce: Matiáš, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mandel, Martin
Oponenti práce: Metrah, Samy
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Goal of master thesis Specifics of Quantitave Easing of ECB and exit strategy is to analyse monetary policy called Quantitative easing and its exit strategy. Largest part of thesis addresses this monetary policy on example of European central bank but there is also summary transmission mechanisms and opinions of effectivness of this monetary policy on examples of other central banks. On example of ECB this work describes process of quantitative easing. Also there is empicital analysis of impacts of purchases under Securities market programme on yields of goverment bonds. Result of this anylsis is finding that SMP was effective only partly, mainly at time of its announcement. Further the work analysis current balance sheet of ECB from the perspective of exit from quantitative easing concluding that ECB would be able to execute exit strategy to these days.
Klíčová slova: European central bank; quantitative easing; Target 2; Securities market programme; asset purchase programmes; monetary policy; exit strategy; transmission mechanims

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2015
Datum podání práce: 20. 12. 2015
Datum obhajoby: 4. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53609/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: