Problematika Arktidy a související výzvy pro mezinárodní vztahy

Název práce: Problematika Arktidy a související výzvy pro mezinárodní vztahy
Autor(ka) práce: Štěpánek, Zdeněk
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá identifikací, analýzou a kritickým hodnocením výzev pro mezinárodní vztahy, které se v Arktidě objevují v souvislosti s globální změnou klimatu, projevující se především ústupem zalednění. Jako teoretickou kotvu využívá koncept bezpečnostních sektorů kodaňské školy. V diplomové práci je zmapován přístup teorií mezinárodních vztahů k Arktidě v průběhu času a zdůvodněna relevance aplikace konceptu bezpečnostních sektorů na arktický prostor. Práce se též zabývá současnou mezinárodněprávní a institucionální governance regionu. Konkrétní výzvy pro mezinárodní vztahy, které práce identifikuje, analyzuje a kriticky hodnotí, jsou členěny dle jednotlivých bezpečnostních sektorů definovaných kodaňskou školou. Nejdříve jsou analyzovány výzvy v environmentálním a societálním sektoru, následně pak výzvy v sektoru ekonomickém, politickém a vojenském.
Klíčová slova: bezpečnost; UNCLOS; Arktická rada; governance; kodaňská škola; Arktida
Název práce: Challenges for International Relations in the Arctic
Autor(ka) práce: Štěpánek, Zdeněk
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with identification, analysis and critical assessment of challenges for international relations arising in the Arctic in connection with global climate change, which results mainly into decrease of the sea ice. Copenhagen School forms the primary theoretical bedrock of the thesis. The thesis maps the approach of different theoretical paradigms to the Arctic region throughout the history and on this basis it justifies the relevance of application of the concept of security sectors defined by Copenhagen School on the region. The thesis also maps the current governance mechanisms of the Arctic region as far as international law and institutional arrangements are concerned. The analysis of concrete challenges for international relations is structured according to the sectors of security defined by Copenhagen School. Thus, challenges in the environmental, societal, economic, political and military sectors are examined.
Klíčová slova: Arctic Council; Arctic; UNCLOS; governance; security; Copenhagen School

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 1. 2015
Datum podání práce: 14. 12. 2015
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50960/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: