Přizpůsobení metodiky MMSP pro automatizované testování s využitím nástroje Selenium WebDriver

Název práce: Přizpůsobení metodiky MMSP pro automatizované testování s využitím nástroje Selenium WebDriver
Autor(ka) práce: Skrčený, Vlastimil
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vytvořením Metodiky pro malé softwarové projekty se zaměřením na automatizované testování nástrojem Selenium WebDriver (označovaná zkratkou MMSP - Selenium). Vytvořená metodika vychází z přizpůsobené metodiky MMSP, jejímž cílem je transformace pro část automatizovaného testování s využitím nástroje Selenium WebDriver pomocí nejlepších principů a praktik z již zhotovených studií. Nejprve se shrnou nejpodstatnější pojmy týkajících se problematiky diplomové práce. Následuje realizace metodiky MMSP - Selenium, která je doplněna o nové role, úlohy a pracovní produkty. Osobním přínosem diplomové práce jsou i vytvořené návody pro testování s nástrojem Selenium WebDriver. Za velký přínos se považuje i publikace metodiky pomocí nástroje Eclipse Process Framework Composer. Závěrem se vytvořená metodika ověří u firemních případů užití, jejichž cílem je testování funkcionality webové aplikace Manuscriptorium.
Klíčová slova: Java; testovací případ; automatizované testování; metodika OpenUP; agilní vývoj; MMSP; testování softwaru; Selenium WebDriver; epfc; eclipse process framework composer; Selenium
Název práce: Customization of methodology MMSP for automated testing using Selenium WebDriver tool
Autor(ka) práce: Skrčený, Vlastimil
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis deals with creating a Methodology for small software projects focused on automated testing of using Selenium WebDriver tool (abbreviated MMSP - Selenium). The created methodology is based on customized methodology MMSP, which aims to transform part for automated testing of using Selenium WebDriver tool through the best principles and practices of already completed studies. Firstly, there will be summarized the most important terms related to the diploma thesis. Then will follow implementation of the methodology MMSP - Selenium, which is complemented by its new roles, tasks, and work products. Personal benefit of the diploma thesis is also created guidelines for Selenium WebDriver testing tool. For great benefit is also considered the publication of the methodology using the Eclipse Process Framework Composer tool. In conclusion of the created methodology verifies the business use cases, aimed at testing the functionality of web application Manuscriptorium.
Klíčová slova: eclipse process framework composer; methodology OpenUP; agile development; epfc; Selenium WebDriver; Selenium; test case; Java; software testing; MMSP; automated testing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2015
Datum podání práce: 7. 12. 2016
Datum obhajoby: 1. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54496/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: