Víceúrovňový marketing se zaměřením na marketingovou strategii firmy Green Ways s.r.o

Název práce: Víceúrovňový marketing se zaměřením na marketingovou strategii firmy Green Ways s.r.o
Autor(ka) práce: Davidová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Walter, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem mé bakalářské práce je identifikace příležitostí pro růst společnosti Green Ways s.r.o. s ohledem na konkurenci na českém trhu. Tohoto cíle jsem se snažila dosáhnout pomocí situační analýzy a následné SWOT analýzy, která nám zhodnotila silné a naopak slabé stránky společnosti a určila, na co by se firma měla zaměřit, aby získala konkurenční výhodu. V teoretické části jsem se zaměřila také na analýzu víceúrovňového marketingu, která je typickou formou podnikání společnosti Green Ways s.r.o. V závěru práce jsem provedla dotazníkové šetření, díky kterému jsme se dozvěděli o povědomí značky na českém trhu. Výsledky dotazníku mě přesvědčily o silné pozici společnosti Green Ways mezi prodejci zelených potravin na českém trhu.
Klíčová slova: SWOT analýza; zelené potraviny; situační analýza; víceúrovňový marketing
Název práce: Multi-level marketing focusing on the marketing strategy of the company Green Ways, Ltd
Autor(ka) práce: Davidová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Walter, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of my bachelor thesis is to identify the opportunities for the growth of the company Green Ways, Ltd. in consideration of the competition on the czech market. This target was reached through the situational analysis and the subsequent SWOT analysis which evaluated the strenghts and the weaknesses and defined what the company should focuse on to gain the competitive advantage. In the theoretical part I also focused on the analysis of multi-level marketing which is the typical business form of the company Green Ways, Ltd. In conclusion, I made a survey through which we learned about the brand awarness on the czech market. The survey results have convinced me of the strong position of the company Green Ways, Ltd. among the green foods sellers on the czech market.
Klíčová slova: multi-level marketing; situational analysis; SWOT analysis; green foods

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2015
Datum podání práce: 22. 4. 2016
Datum obhajoby: 25. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52973/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: