Pokročilé možnosti automatizovaného testování nástrojem Selenium Webdriver

Název práce: Pokročilé možnosti automatizovaného testování nástrojem Selenium Webdriver
Autor(ka) práce: Špalek, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Mičko, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na představení pokročilých možností práce s testovacím nástrojem Selenium WebDriver. V úvodu práce je popsáno testování softwaru a nástroj Selenium. V druhé části práce jsou popsány pokročilé funkce Selenium RemoveWebDriver a Selenium Grid. Další část obsahuje přehled dostupných nástrojů a aplikací, které rozšiřují Selenium WebDriver. Jedná se o aplikační rámce využívající WebDriver API, softwarové kontejnery, nástroje pro automatizaci, nástroje pro průběžnou integraci a služby umožňující spouštět testy vzdáleně na hostovaném prostředí. V závěru práce je umístěna případová studie, která popisuje zavádění automatizovaného testování ve firmě BellaDati. Součástí práce je také příloha obsahující uživatelskou příručku k aplikačnímu rámci Geb, jenž byl použit v rámci případové studie.
Klíčová slova: metodika MMSP; WebDriver; Selenium; Automatizace testování webových aplikací; testování; nástroje pro automatizaci testování; rozšíření pro Selenium WebDriver
Název práce: Advanced possibilities of automated testing with Selenium WebDriver
Autor(ka) práce: Špalek, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Mičko, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on introduction of advanced possibilities of working with testing Selenium WebDriver framework. Basics of software testing and Selenium framework are described in first part of the text. Second chapter contains overview of available tools and applications which enhance Selenium WebDriver. These include frameworks using WebDriver API, software containers, automatization tools, continuous integration tools and services which enable to run tests remotely. Last chapter contains case study which describes implementation of automated testing in BellaDati company. The attachment contains user guide for Geb framework which was used in the case study.
Klíčová slova: Selenium WebDriver extensions; MMSP methodology; testing; test automation tools; Selenium; Automated testing of web applications; WebDriver

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2015
Datum podání práce: 5. 5. 2016
Datum obhajoby: 1. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51517/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: