Komparace vnitřní struktury akciové společnosti české právní úpravy se slovenskou právní úpravou z pohledu dualistického systému

Název práce: Komparace vnitřní struktury akciové společnosti české právní úpravy se slovenskou právní úpravou z pohledu dualistického systému
Autor(ka) práce: Svobodová, Marie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kříž, Radim
Oponenti práce: Hásová, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá vnitřní strukturou akciové společnosti. Zakladatelé mají v rámci České republiky možnost si zvolit buď dualistický, nebo monistický systém vnitřní struktury akciové společnosti. Tato práce je zaměřena pouze na dualistický systém zahrnující tři obligatorně volené orgány, a to valnou hromadu, představenstvo a dozorčí radu. Cílem je porovnat tyto orgány v rámci dvou právních předpisů, tedy zákona o obchodních korporacích v České republice a obchodného zákonníku na Slovensku. Práce se snaží poukázat na rozdíly mezi těmito dvěma právními předpisy a vyvodit z nich jisté výhody či nevýhody.
Klíčová slova: představenstvo; dualistický systém; akciová společnost ; valná hromada; vnitřní sktruktura akciové společnosti; dozorčí rada
Název práce: The comparison of internal structure of joint-stock company between the Czech and the Slovak legislation in the dualistic system
Autor(ka) práce: Svobodová, Marie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kříž, Radim
Oponenti práce: Hásová, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Thesis is concerned with internal structure of joint-stock company. Founders of the company can choose between the dualistic and monistic system of internal structure within the Chzech republic. The thesis is focused only on dualictic system which includes three obligatory elected bodies. They are general meeting of shareholders, board of directors and supervisory board. Aim of the thesis is to compare dualistic system within two legislations which are Zákon o obchodních korporacích and Obchodný zákonník. The thesis deals with differences between those legislations and try to bring up advantages and disadvantages followed from them.
Klíčová slova: supervisory board; board od directors; general meeting of shareholders; Internal structure of joint-stock ; joint-stock company; dualistic system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 9. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54143/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: