Hodnota zákazníka jako podklad pro segmentaci a targeting ve vybrané společnosti

Název práce: Hodnota zákazníka jako podklad pro segmentaci a targeting ve vybrané společnosti
Autor(ka) práce: Kubů, Pavlína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá jiným možným přístupem k segmentaci zákaznické základny ve zkoumané společnosti, než který společnost dosud využívá. Konkrétně se jedná o problematiku celoživotní hodnoty zákazníka. Z rešerše vyplývá několik možných přístupů a některé vybrané modely budou aplikovány na zákaznickou základnu v praktické části DP. Práce řeší nejen aplikaci vybraných modelů, ale především srovnání výsledků analýzy s původní segmentací. Cílem práce je sledování změn v segmentaci po uplatnění těchto modelů a předložit výsledky o tom, že tato metrika je vhodnou hodnotící složkou segmentace pro konkrétní společnost. Nedílnou součástí jsou tedy doporučení pro management a obchodní zástupce. Výpočty jsou provedeny v Excelu. V závěru každé kapitoly jsou uvedeny konkrétní dosažené výsledky a porovnání s původní segmentací. Výsledkem této práce je návrh několika modelů výpočtu celoživotní hodnoty zákazníka, který společnost může uplatnit ve svůj prospěch při vytváření nového modelu segmentace.
Klíčová slova: zákaznická základna; dlouhodobá hodnota zákazníka; segmentace
Název práce: Customer Value as the Basis for Segmentation and Targeting in a chosen Company
Autor(ka) práce: Kubů, Pavlína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with another possible approach to segmentation of the customer base in the surveyed company than the one currently used. Specifically, the issue of lifetime customer value is discussed. A review shows several possible approaches and some selected models will be applied to the customer base in the practical part of thesis. Work addresses not only the application of selected models, but especially the comparison of analysis results with the original segmentation. The aim is to track changes in segmentation after applying these models and provide the proof that this metric is an appropriate evaluation component in segmentation for a particular company. An integral part are therefore recommendations for management and sales representatives. Calculations are performed in Excel. At the end of each chapter are specific achievements and comparisons with the initial segmentation. The result of this work is to suggest several models of customer lifetime value calculation that the company may apply to benefit from when creating a new segmentation model.
Klíčová slova: customer base; customer lifetime value; segmentation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 10. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53124/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: