Transparentnost správy a řízení podniků v České republice

Název práce: Transparentnost správy a řízení podniků v České republice
Autor(ka) práce: Trešl, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Pavel
Oponenti práce: Tripes, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu plnění povinnosti zveřejňování informací o své činnosti, konkrétně účetní závěrky, vybranými podniky v České republice. Teoretická část se věnuje legislativnímu rámci a diskuzi nad opodstatněností zákonem stanovených informačních povinností. Praktickou část tvoří vlastní analýza zdrojových dat získaných z veřejného rejstříku a vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného na reprezentativním vzorku podniků obou skupin; jak těch, které informační povinnost plní pravidelně, tak těch, kteří požadované dokumenty rejstříkovému soudu dosud ne-dodaly, případně je nedodaly vždy, kdy jim vznikla povinnost. V závěru je popsán zjištěný aktuální stav a možná řešení, která by přispěla k jeho zlepšení.
Klíčová slova: e-government; rejstříkový soud; účetní závěrka
Název práce: Transparency of Corporate Governance in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Trešl, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Pavel
Oponenti práce: Tripes, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This main content of this thesis is focused on analyzing the fullfilment of the obligation to publish information by selected companies in the Czech Republic (specifically financial statements). The theoretical part describes the legislative framework and discusses the merits of statutory disclosure obligations. The practical part consists of two main parts: analysis of the source data obtained from public register and the evaluation of the questionnaire survey carried out on a representative sample of businesses of two groups; those who fullfil regular information duty and those who haven´t submited those documents to the Registry Court yet or didn´t submit them in the right time. The analyzed current situation, possible solutions and areas for improvement are described in conclusion.
Klíčová slova: e-government; registration court; financial statements

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 4. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 2. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52679/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: