Postoje a hodnoty v různých kulturních prostředích

Název práce: Postoje a hodnoty v různých kulturních prostředích
Autor(ka) práce: Petrovová, Nina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V teoretické části práce jsou definovány a objasněny základní pojmy týkající se problematiky kultury a kulturních rozdílů a jsou zde představeny přístupy k jejich měření. Klíčovou metodou pro měření kulturních rozdílů je v této práci Hofstedeho 5 dimenzionální model, který je základem k dalšímu zpracování sekundárních dat ze studie Mindreader. Cílem práce je analyzovat, jaký má kultura vliv na obavy lidí a či nezávisle na to mají na tyto obavy vliv i technologie. Státy zapojené do analýzy jsou v jednotlivých dimenzích rozdělené do 4 skupin podle dosáhnutých indexů. Pro každou z dimenzí jsou sestavené hypotézy, které jsou statisticky testované Pearsonovým testem nezávislosti. Stejným statistickým postupem jsou potom zkoumány i vybrané technologie a jejich vliv na obavy.
Klíčová slova: Kultura; technologie; kulturní dimenze; kulturní rozdíly
Název práce: Attitudes and Values in different Cultural Environments
Autor(ka) práce: Petrovová, Nina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In the theoretical part of the master thesis are basic definitions related to the culture, cultural differences and approaches to measuring them. The key method in measuring cultural differences is the Hofstede's 5-dimensional model which is the basis for the further processing of secondary data from the Mindreader study. The goal of this work is to analyze how culture affects people's concerns regardless of how these are concerns affected by technology. The countries involved in the cultural analysis are divided into four groups according to indexes achieved in various dimensions. For each of the dimensions, there are hypotheses that are tested by Pearson´s statistical test of independence. The same statistical procedures are used for selected technologies and their impact on the life concerns.
Klíčová slova: cultural dimensions; technology; culture; cultural differences

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 6. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51726/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: