Inbound marketing v provozní fázi webu

Název práce: Inbound marketing v provozní fázi webu
Autor(ka) práce: Váňa, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem kvalifikační práce je analýza vytyčených inbound marketingových komponent a návrh strategické koncepce s možným uchopením návrhu do reálného prostředí analyzovaného webu v rámci stanovených komponent. V teoretické části je autorem před-stavena strategie inbound marketingu jako celku a jeho obecného inbound marketingové komponenty. V praktické části je pak popsána analýza webového magazínu v souvislosti s chováním uživatelů včetně specifikace návštěvnosti vůči konkrétnímu obsahu, nastavení dílčích faktorů SEO a práce s organickým marketingem na sociálních sítích. V závěru práce jsou popsány zanalyzované metriky a popsána konkrétní doporučení návrhu.
Klíčová slova: marketing na sociálních sítích; search engine optimization; Inbound marketing; obsahový marketing; analýza webu
Název práce: Inbound marketing in the functional web phase
Autor(ka) práce: Váňa, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is the analysis of set inbound marketing components and suggestion of a strategical concept with the option of real processing of this web within the bounds of possibility of the set marketing components. In the theoretical part of the thesis, the whole strategy of inbound marketing and its general inbound marketing components are presented. In the practical part of the thesis, the analysis of the website magazine in connection with user behaviour is presented, including visit rate specification towards the specific content, setting up partial SEO factors and organic marketing on social media. In the end of the diploma thesis, the analysed metrics and specific recommendations of the plan are described.
Klíčová slova: web analysis; search engine optimization; content marketing; Inbound marketing; social media marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 16. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45728/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: