Internet a cestovní ruch

Název práce: Internet a cestovní ruch
Autor(ka) práce: Kosenko, Hanna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Valentová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá identifikací dopadů rozvoje Internetu na chování zákazníků, elektronické obchodování a jako důsledek na celé odvětví cestovního ruchu. První část se věnuje charakteristice rozvoje Internetu, jeho hlavním funkcím a oblastím použití. Další část je věnována definování elektronické komerce, současným trendům na online trhu, objasnění významu elektronického obchodování pro cestovní ruch. V této práci jsou dále zanalyzovány postavení online trhu CR, chování zákazníků a podniků, faktory, ovlivňující tento trh, současné trendy a předvídán budoucí vývoj. Hlavním výstupem práce je ověření hypotéz: Vývoj využití Internetu odpovídá vývoji online trhu CR a vyvolává změny na trhu CR; Největší podíl na online trhu CR je zastoupen leteckými společnostmi.
Klíčová slova: cestovní ruch; e-komerce; Internet; online trh
Název práce: Internet and tourism industry
Autor(ka) práce: Kosenko, Hanna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Valentová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the identification of the impact of Internet development on customer behavior and electronic commerce and as a consequence on the tourism industry. The first part deals with the development of the Internet, its main functions and the fields of application. Next part is devoted to defining e-commerce, current trends in the online market, illustrate the importance of electronic commerce for the tourism industry. In this work is further analyzed the position of the online tourism market, customer behavior and business, factors affecting this market, current trends and future developments are anticipated. The main outcome of this work is the verification of hypotheses: The development of Internet usage responds to changes in online tourism market and causes changes in the tourism market; The largest share of the online tourism market is represented by the airlines.
Klíčová slova: online market; tourism industry; e-commerce; Internet

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 30. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54003/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: