Tvorba 3D her pomocí jMonkeyEngine 3.0

Název práce: Tvorba 3D her pomocí jMonkeyEngine 3.0
Autor(ka) práce: Skála, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Nagy, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem práce je tvorba trojrozměrných počítačových her pomocí programovacího jazyka Java a enginu jMonkeyEngine, který je na Javě postaven. Cílem je představit možnosti tohoto nástroje a také zhodnotit, zda se jeho tvůrcům skutečně podařilo dokázat, že jazyk Java je použitelný i při tvorbě počítačových her. V úvodní části práce je představen samotný nástroj jMonkeyEngine, stručná historie jeho vývoje a také základní charakteristiky. Dále jsou představeny principy práce v trojrozměrném prostředí a poté již specifické vlastnosti a možnosti jMonkeyEnginu. Každá kapitola je doplněna ukázkami kódu, které demonstrují možnosti nástroje. V závěru jsou shrnuty celkové možnosti programování her v jMonkeyEnginu a také srovnání s podobnými vývojovými nástroji založenými na jiných programovacích jazycich.
Klíčová slova: jMonkeyEngine; JME; JME3; JME SDK; Java; trojrozměrné počítačové hry; vývoj počítačových her
Název práce: 3D game development using jMonkeyEngine 3.0
Autor(ka) práce: Skála, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Nagy, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this bachelor thesis is game development of three dimensional PC games using Java programming language and game engine jMonkeyEngine witch is built on Java. The goal is to present capabilities of this tool and also to determine whether the developers of the engine actually proved that Java is usable for making PC games. The first part is focused on jMonkeyEngine itself with its history and basic characteristics. Next part is the principles of working in a 3D environment a then specific properties and capabilities of jMonkeyEngine. Each chapter contains code samples which demonstrate the capabilities of this engine. In the end overall capabilities of designing 3D games in Java are summarized and jMonkeyEngine is compared to similar tools based on other programming languages.
Klíčová slova: JME; JME3; jMonkeyEngine; JME SDK; Java; 3D computer games; game development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2016
Datum podání práce: 4. 5. 2016
Datum obhajoby: 14. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56503/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: