OSOBNÍ BRAND A JEHO VÝZNAM NA ZAČÁTKU PROFESNÍ KARIÉRY

Název práce: OSOBNÍ BRAND A JEHO VÝZNAM NA ZAČÁTKU PROFESNÍ KARIÉRY
Autor(ka) práce: Duben, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Říha, David
Oponenti práce: Schapiro, Katarina Emma
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou osobního brandu a jeho významem na začátku profesní kariéry. V teoretické rovině vymezuje pojem značka, na jehož základě dále analyzuje osobní brand včetně jeho jednotlivých prvků spolu s charakteristikou osobního brandingu a komunikačního mixu ve vztahu k osobnímu brandu. Tyto poznatky jsou dále implementovány a využívány v praktické rovině této práce. Výzkum provedený dotazníkovým šetřením vede k naplnění hlavního cíle práce, jenž spočívá v zjištění, jaký je význam osobního brandu pro vysokoškolské studenty a absolventy. Praktické návrhy a doporučení dále vychází z analýzy výsledků provedeného výzkumu a charakteristiky jednotlivých pojmů, přičemž se tak propojuje teoretická a praktická rovina.
Klíčová slova: osobní branding; osobní brand; komunikační mix; strategický marketing
Název práce: Personal brand and its importance at the beginning of a professional career
Autor(ka) práce: Duben, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Říha, David
Oponenti práce: Schapiro, Katarina Emma
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the issue of personal brand and its importance at the beginning of a professional career. On a theoretical level this thesis defines the term "brand", and based on this definition further analyzes a personal brand, including its individual elements, together with the characteristics of personal branding and communication mix in relation to personal brand. These findings are further implemented and utilized on a practical level of this thesis. The research conducted in a form of a questionnaire fulfills the primary objective of discovering the importance of a personal brand to college students and graduates. Practical suggestion and recommendations are based on the analysis of the research results and on certain aspect of the individual terms while merging theoretical and practical levels.
Klíčová slova: personal branding; personal brand; communication mix; marketing strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 2. 2016
Datum podání práce: 6. 5. 2016
Datum obhajoby: 1. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56081/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: