Zaměstnanecké benefity a motivace zaměstnanců

Název práce: Zaměstnanecké benefity a motivace zaměstnanců
Autor(ka) práce: Svobodová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šmíd, David
Oponenti práce: Legnerová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je propojení tématu motivace zaměstnanců a zaměstnaneckých benefitů skrz teoretickou a praktickou část. V teoretické části celkově shrnu poznatky, které již byly sepsány v odborných publikacích, kde jsou vysvětlovány definice motivace, její jednotlivé zdroje, motivační teorie a část ukončím souhrnem fakt o odměňování zaměstnanců pomocí benefitů, objasním pozitiva a negativa těchto výhod, které zacilují na spokojenost jednotlivých pracovníků. V následující, praktické části, po představení vybrané společnosti, již budu analyzovat spokojenost zaměstnanců firmy Henkel s.r.o., na základě dat z dotazníků, vyplněných od pracovníků Henkel ČR a zkoumat, zda jsou správně motivováni a odměňováni nastaveným balíčkem benefitů.
Klíčová slova: Zaměstnanecké benefity; Motivační teorie; Spokojenost zaměstnanců; Motivace; Odměňování pracovníků
Název práce: Employee motivation and employee benefits in Henkel s.r.o
Autor(ka) práce: Svobodová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šmíd, David
Oponenti práce: Legnerová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this bachelor´s study is connection of theme of employee motivation and employee benefits through the theoretical and practical parts. In theoretical part, I general summarize the knowledge, which were written in professional publications, where are explained the definitions of motivation, sources of motivation, theories of motivation. This part will be finished by summary of facts about reward system by benefits, I also explain the advanatages and disadvantages of benefits, which are essential to employee satisfaction. I will continue by practical part. At first I introduce selected company and afterwards I will analyze employee satisfaction in company Henkel s.r.o. by data from the questionnaires, fulfilled by employees of Henkel CZ. I will study if the employees are motivated right and also remunerated by packet fo benefits.
Klíčová slova: Motivation; Reward system; Theories of motivation; Job satisfaction ; Employee benefits

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2015
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 1. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55197/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: