Vývoj nezaměstnanosti a uplatnění absolventů českých veřejných vysokých škol podle studijních programů

Název práce: Vývoj nezaměstnanosti a uplatnění absolventů českých veřejných vysokých škol podle studijních programů
Autor(ka) práce: Jiruška, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brázdilová, Michaela
Oponenti práce: Vltavská, Kristýna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Uplatnitelnost absolventů veřejných vysokých škol na trhu práce je důležitou součástí hodnocení jednotlivých veřejných vysokých škol a s tím spojené následné financování vysokých škol. Navíc, do budoucna je plánován ještě větší důraz na hodnocení vysokých škol podle tohoto hlediska. Tato bakalářská práce má za cíl zhodnotit nezaměstnanost absolventů veřejných vysokých škol v rámci jednotlivých studijních programů vzhledem k hospodářskému vývoji České republiky. První část práce se zabývá základním rozčleněním trhu práce a přibližuje konkrétní přístupy k měření nezaměstnanosti. Druhá část se věnuje členění studijních programů. Třetí část se krátce věnuje hospodářskému vývoji České republiky v posledních letech a poslední část se týká konkrétní analýzy nezaměstnanosti s důrazem na komentář k výsledkům v jednotlivých studijních programech včetně nastínění možných příčin.
Klíčová slova: nezaměstnanost; absolventi; veřejné vysoké školy; hospodářský vývoj
Název práce: Development of the unemployment and the employability of graduates of the czech public universities within the various study programmes
Autor(ka) práce: Jiruška, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brázdilová, Michaela
Oponenti práce: Vltavská, Kristýna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Employability of graduates of public universities in the labour market plays an important role in assessment of individual public universities which is connected with financing of the public universities. Furthermore, in the future it is planned to even more emphasize on the evaluation of the universities in this perspective. This bachelor thesis aims to evaluate the unemployment of graduates of public universities within the various study programmes in the frame of the economic development of the Czech Republic. The first part deals with the basic segmentation of the labour market and shows particular approaches to measuring unemployment. The second part deals with the classification of study programmes. The third part briefly describes economic development of the Czech Republic in recent years and the last part relates to a specific analysis of unemployment with an emphasis on comment on the results in individual study programmes including an outline of possible causes.
Klíčová slova: public universities; economic development; unemployment; graduates

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonomické statistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 13. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56157/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: