Reselling sportovní obuvi a jeho marketingový přínos pro značku

Název práce: Reselling sportovní obuvi a jeho marketingový přínos pro značku
Autor(ka) práce: Hrubá, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Kováč, Peter
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma -- Reselling sportovní obuvi a jeho přínos pro značku -- si klade za cíl zanalyzovat povědomí o značce Nike a blíže přiblížit a objasnit problematiku resellingu sportovní obuvi a následně zhodnotit přínos přeprodeje pro značku Nike. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První dvě kapitoly jsou teoreticky zaměřené a zbývající tři prakticky. Teoretická část vychází ze soudobé odborné literatury a popisuje teoretická východiska marketingu s důrazem na brand a reselling. Praktická část je zaměřena na značku Nike a její marketing obecně. Pomoci primárního výzkumu -- dotazníku -- je zanalyzováno současné povědomí o značce Nike a na základě zjištěných poznatků jsou navržena optimalizační řešení. Dále je pomoci expertního rozhovoru přiblížena problematika resellingu sportovní obuvi a zhodnocen jeho přínos pro značku Nike a dále pro nezávislého resellera.
Klíčová slova: marketing; reseller; Nike; reselling; značka
Název práce: Sports shoes reselling and its marketing contribution to brands
Autor(ka) práce: Hrubá, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Kováč, Peter
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis on --Sports shoes reselling and its marketing contribution to brands-- aims to analyse the Nike brand awarness and to clarify the issue of sports shoe reselling and then to evaluate the benefits of it for the Nike brand. The thesis is diveded into five chapters. The first two chapters are focused theoretically and the remaining three are focused practically. The theoretical part is based on relevant contemporary literature and it describes theoretical marketing with emphasis on a brand and reselling. The practical part is focused on the Nike brand and its marketing in general. Based on a primary research -- survey -- the current Nike brand awarness is analysed and optimazation measures based on the conclusions of the questionnaire data are proposed. Furthermore, using the expert interview, the contribution of sports shoes reselling for the Nike brand and for the independent reseller is evaluated.
Klíčová slova: marketing; reseller; reselling; brand; Nike

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54468/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: