Vysokorychlostní železnice v ČR z pohledu cestujících

Název práce: Vysokorychlostní železnice v ČR z pohledu cestujících
Autor(ka) práce: Kratochvíl, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Červinská, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá vysokorychlostní železnicí v České republice. V teoretické části popisuje historii a vývoj vysokorychlostní železniční dopravy, její současnost a jsou zde představeny úspěšné zahraniční vysokorychlostní železniční systémy. Dále jsou zde představeny vysokorychlostní tratě plánované v České republice. V praktické části tato práce zkoumá vnímání vysokorychlostní železnice cestujícími. Na základě výsledků z průzkumu, který proběhl formou dotazníku, analyzuje kritéria, která cestující považují za důležitá při volbě dopravního prostředku, a zabývá se ochotou cestujících akceptovat vyšší cenu jízdného za zkrácení cestovní doby. Dále je zde s použitím dat z průzkumu vyhodnocena konkurenceschopnost vysokorychlostní železnice v porovnání s ostatními dopravními obory. Cílem práce je zjistit, zda je vysokorychlostní železnice atraktivní z pohledu cestujících a je schopna konkurovat ostatním dopravním oborům.
Klíčová slova: vysokorychlostní tratě; VRT; železniční osobní doprava; Rychlá spojení (RS); vysokorychlostní vlak; Vysokorychlostní železnice
Název práce: High-speed Rail in the Czech Republic from the Perspective of Passengers
Autor(ka) práce: Kratochvíl, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Červinská, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master's Thesis deals with high-speed rail in the Czech Republic. The theoretical part describes the history, the evolution and the present of high-speed rail and presents the successful foreign high-speed rail systems. Furthermore this part presents the high-speed railway tracks which are planned in the Czech Republic. The practical part researches the perception of high-speed rail by passengers. Based on the result of the survey, which was realized via the questionnaire, it analyses the criteria that passengers consider important in the choice of means of transport and it looks into passenger willingness to accept higher fare for shorten of travel time. With using the result of the survey it also deals with competitiveness of high-speed rail compared with other modes of transport. The aim of the Thesis is determine whether high-speed rail is attractive from the perspective of passengers and whether it is able to compete with other modes of transport.
Klíčová slova: High-speed rail; high-speed railway lines; HSL; passenger rail transport; Rapid services (RS); high-speed train

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2015
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55179/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: