Marketingové strategie řetězce Subway

Název práce: Marketingové strategie řetězce Subway
Autor(ka) práce: Nguyen, Huu Tung
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Hai Linh, Do
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá marketingovou strategii řetězce Subway, jeho pozicí na trhu, zacílením na skupinu zákazníků a porovnáním národního a lokálního marketingu. Cílem této bakalářské práce je navrhnout řešení, které povede ke zvýšení povědomí o značce a růstu společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část bakalářské práce se věnuje základům marketingu, jeho historii a nástrojům. Dále se představí franchisingový model podnikání, jeho výhody a nevýhody jak pro franchisora, tak pro franchisanta. V praktické části se představí společnost Subway v České republice, analýza její konkurence, marketingový mix a porovnají se národní a lokální marketingové kampaně.
Klíčová slova: marketing; franchisa; Subway; značka; Sendvič; zákazník
Název práce: Marketing strategies of the SUBWAY fast food chain
Autor(ka) práce: Nguyen, Huu Tung
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Hai Linh, Do
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor's Thesis examines the marketing strategy of the SUBWAY restaurant chain, its market positioning, segmentation and targeting strategies and comparison between national and local marketing tactics. The aim of the Bachelor's Thesis is to make suggestions beneficial to improvements in brand awareness and growth of the company. Thesis is divided into two sections of theoretical part and practical part. In the theoretical part of the Bachelor's thesis discusses about marketing basis, history and its instruments. The next part introduces franchise business model, its advantages and disadvantages for both franchisors and franchisee. The practical part presents analysis of SUBWAY company in Czech republic, competitors analysis, its marketing mix and the comparison of national and local marketing.
Klíčová slova: marketing; franchise; Subway; brand; sandwich; customer

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54893/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: