Harmonizace práce a rodinného života u žen zaměstnankyň a podnikatelek

Název práce: Harmonizace práce a rodinného života u žen zaměstnankyň a podnikatelek
Autor(ka) práce: Nováková, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Franková, Emilie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem projektu je zjišťování dat v rámci procesu harmonizace rodinného a pracovního života v oslovených rodinách, ve kterých figuruje žena v roli zaměstnankyně a v roli podnikatelky. Teoretická část pojednává o aspektech, které ženám dopomáhají k snadnějšímu slaďování dvou životních oblastí - rodinné a pracovní. Konkrétně se tato část zabývá jednotlivými formami péče o dítě a typy finančních podpor ze strany státu. V neposlední řadě také pojednává o flexibilních formách pracovního úvazku s důrazem na jejich aktuální využívání napříč jednotlivými státy Evropské unie. Praktická část je zaměřena na zmapování strategií u vybraných rodin s ženou v pracovně právním vztahu a rodin s ženou podnikatelkou. Pro tyto účely byly s vybranými rodinami (muži i ženami) použity rozhovory a dotazníková šetření zaměřená na časovou dotaci jednotlivých úkonů v průběhu jednoho dne.
Klíčová slova: Harmonizace; institucionální péče o děti; kariéra; time management; well being; work life balance; volný čas; flexibilní formy pracovního úvazku; soukromá péče o děti
Název práce: Harmonization between work and family life of employed women and businesswomen
Autor(ka) práce: Nováková, Nikola
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Franková, Emilie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to gather data within the harmonization proces between work and family life at addressed families where is the woman´s role either an employee or businesswoman. The theoretical part deals with aspects which help women with easier harmonization between two lifes areas - work and family. Specifically, this part deals with various forms of child care and types of financial support provided by the state. The thesis also solves the forms of flexible working hours, with emphasis on their current use across the European Union countries. The practical part is focused on mapping strategies in addressed families with a woman who is in labour-law relation and families with a businesswoman. For these purposes were chosen families (men and women) with which we were making inteviews and questionnaires focused on the time allocated to various tasks in one day.
Klíčová slova: Time management; Well being; Work life balance; Leisure time; Career; Flexible working hours; Private child care; Institutional child care; Harmonization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2015
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 10. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54476/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: