Použití nástrojů marketingové komunikace v rámci crowdfundingové kampaně spolku ArtproProstor

Název práce: Použití nástrojů marketingové komunikace v rámci crowdfundingové kampaně spolku ArtproProstor
Autor(ka) práce: Strnadová, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Získávání finančních prostředků pomocí crowdfundingu je dnes stále častějším jevem. Mnoho organizací, ale i jednotlivců využívá tento způsob financování pro své nové, kreativní a inovativní projekty. Tato práce se zabývá konkrétní crowdfundingovou kampaní Probuďme lázně k životu spolku ArtproProstor. Cílem práce je určit jaké nástroje marketingové komunikace byly nejefektivnější pro úspěšné dokončení kampaně. Zároveň by práce měla sloužit jako inspirace pro ty, kteří se rozhodnou využít crowdfunding pro financování svých projektů. Je zde popsán průběh konkrétní kampaně a doporučeny zásady, které by měly být dodržovány pro úspěšné dokončení crowdfundingového projektu.
Klíčová slova: nezisková organizace; ArtproProstor; marketingová komunikace; Crowdfunding; Jablečné lázně; Hithit
Název práce: Using the tools of marketing comunication for crowdfunding campaine od association ArtproProstor
Autor(ka) práce: Strnadová, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nowadays crowdfunding is a new phenomenon for gaining funds. Many organizations, even individuals use it for their new, creative and innovative ideas. This thesis describes concrete crowdfunding campaign Let´s make the old spa live again of association ArtproProstor. The aime of the thesis is to determine, which instruments of marketing communication are the most effective for succesfull crowdfunding campaine finishing. The thesis also serve as an inspiring for those who decided to use type of funding. They can find here recommendation for successful campaine.
Klíčová slova: Hithit; Apple spa; Nonprofit organization; Marketing communication; Crowdfunding; ArtproProstor

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2014
Datum podání práce: 9. 5. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48490/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: