Kognitivní spojitosti ve vztahu k zákazníkům

Název práce: Kognitivní spojitosti ve vztahu k zákazníkům
Autor(ka) práce: Barková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Franková, Emilie
Oponenti práce: Žižka, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své bakalářské práci budu prezentovat tvorbu myšlenkových map, jako poměrně méně známou metodu, která umožňuje iniciaci a zachycení individuálních příslušně zaměřených myšlenkových procesů, jejich obsahu a struktury u jednotlivých pracovníků obchodního oddělení, jež jsou na denní bázi v kontaktu se zákazníkem. Obsahem pojmu, který jsem se v organizaci rozhodla zkoumat, je samotný ZÁKAZNÍK. Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem jednotliví pracovníci obsah pojmu zákazník vnímají. Výsledky kvalitativního výzkumu metodou mentálního mapování přinesou důležitá asociační zjištění o obsahu pojmu zákazník, které odrážejí vhled do mysli pracovníka. Aby mohl následně management přistoupit k novým opatřením vedoucím k zlepšení péče o zákazníky, je klíčové, aby obsah pojmu, který pro pracovníky organizace zákazník představuje, znal.
Klíčová slova: Myšlenková mapa; kognitivní psychologie; asociace; kreativita; zákazník
Název práce: Cognitive continuity in relation to the customer
Autor(ka) práce: Barková, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Franková, Emilie
Oponenti práce: Žižka, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In my Bachelor thesis I will present mind mapping which is a relatively less known method that enables initiation and capturing individual appropriately focused thought processes, content and structure of individual employees who are working in the sales department. These empolyees are on a daily basis in contact with the customer. The content of the notion that I was in the organization decided to investigate is the CUSTOMER. The aim of this Bachelor thesis is to find out how individual employees perceive the concept of customer. The results of qualitative research by the mental mapping method will bring important associations about the concept of customer, which will be spontaneously reflected in the mind of the worker. In every way executive management needs to know what the employees are spontaneously thinking about the customer in order to improved customer care.
Klíčová slova: Mind map; Cognitive psychology; Customer; Creativity; Association

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2015
Datum podání práce: 6. 5. 2016
Datum obhajoby: 10. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56074/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: