Strategická analýza firmy Český národní podnik s.r.o

Název práce: Strategická analýza firmy Český národní podnik s.r.o
Autor(ka) práce: Vodičková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je podrobit společnost Český národní podnik s.r.o. strategické analýze. Na základě získaných informací z provedené interní i externí analýzy společnosti bude zhodnocen stav společnosti a dále vydefinována strategická doporučení pro budoucí rozvoj společnosti. Práce se dělí do teoretické a praktické části. V teoretické části je popsán metodický aparát, v praktické následuje využití těchto metod v praxi. Jedná se o analýzu okolí provedenou PESTLE analýzou, Porterovým modelem pěti sil, charakteristikou odvětví a interní analýzu. V rámci ní byly aplikovány metody jako VRIO analýza, analýza hodnototvorného řetězce, finanční analýza a rozbor portfolia. Syntéza je provedena pomocí SWOT analýzy. Závěrečná doporučení se zaměřují na podporu silných stránek společnosti vycházející ze SWOT analýzy a využití perspektivních příležitostí.
Klíčová slova: Strategická analýza; SWOT analýza; Přírodní kosmetika; Externí a interní faktory
Název práce: Strategic analysis of the company Český národní podnik s.r.o
Autor(ka) práce: Vodičková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Master´s Thesis is a strategic analysis of the company Český národní podnik s.r.o. It consists of external and internal analysis on the base of the strategic recommendations are made. The thesis itself is divided into theoretical and practical part. In the first one there is described the methodology. The second one is built on practical analysis. Analysis of external environment is consists of PESTLE analysis, Porter´s model of five competitive forces and description of the field. Internal analysis is built on application of VRIO analysis, value chain analysis, financial and portfolio analysis. Synthesis is carried out using the SWOT analysis. Final strategic recommendations are focused on the supporting the strengths of the company based on SWOT analysis and exploit the perspective opportunities.
Klíčová slova: SWOT analysis; Natural cosmetics; Strategic analysis; External and internal factors

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2015
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 16. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53505/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: