Analýza lotyšské cesty z hospodářské krize v letech 2008-2010

Název práce: Analýza lotyšské cesty z hospodářské krize v letech 2008-2010
Autor(ka) práce: Štefánik, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Oponenti práce: Pekárek, Štěpán
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Stěžejním tématem této práce je analýza dopadů hospodářské krize Lotyšska, které proběhla v letech 2008 až 2010. Zároveň je kladen důraz na objasnění příčin vzniku této hospodářské krize, kterým se věnuji v první části práce. Následně jsou přiblíženy důvody volby cesty z krize pomocí vnitřní devalvace, samotné vyjednávání o pomoci od MMF a realizovaná fiskální konsolidace. V poslední části práce je, mimo analyzování dopadů hospodářské krize, také analýza demografického vývoje Lotyšska a porovnání vnější devalvace, která proběhla v Islandu s vnitřní devalvací, kterou realizovali v Lotyšsku. Realizovaná úsporná opatření v rámci vnitřní devalvace dosáhla svého cíle a Lotyšsko se rychle vymanilo z hospodářské krize a od roku 2011 až do roku 2014 jeho HDP nepřetržitě rostl. Největší problémem Lotyška se ukázal záporný demografický vývoj, kdy se daná země potýkala s vysokou emigrací, nízkou mírou plodnosti a stárnutím populace.
Klíčová slova: vnitřní devalvace; hospodářská opatření; hospodářská krize
Název práce: Analysis of Latvia way out of economic crisis in 2008 - 2010
Autor(ka) práce: Štefánik, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Oponenti práce: Pekárek, Štěpán
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is aimed to analyze the impact of economic crisis in Latvia which was carried out in 2008-2010. Concurentelly the first part of the study emhasizes on claryfying the causes of the emergence of the economic crisis. The following part is focused on description of the reasons why particularly the way out of crisis throuhg internal devaluation was chosen and used. The actual negotiations on assistance from IMF and implemented fiscal consolidation are incorporated in this section of the thesis as well. The final part of the study beyond analyzing impacts of economic crisis analyzes demographic trends in Latvia. The comparison of external devaluation, which took place in Iceland, and internal devaluation that was implemented in Latvia is essential. Implemented savings measures within the internal devaluation achieved their targets and Latvia quickly emerged from the crisis and since 2011 to 2014 its GDP was continually growing. However, the worst problem which negatively affected Latvia seemed to be adverse demographic development which causes the fact that the country has to face the high rate of emigration, low birth rate and population aging.
Klíčová slova: eonomic crisis; internal devaluation; economic measures

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 9. 2014
Datum podání práce: 31. 1. 2015
Datum obhajoby: 21. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49034/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: