Analýza kontingenčních tabulek v dotazníkovém šetření řidičů

Název práce: Analýza kontingenčních tabulek v dotazníkovém šetření řidičů
Autor(ka) práce: Velacková, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šulc, Zdeněk
Oponenti práce: Pecáková, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou dat z dotazníkového šetření řidičů pomocí kontingenčních tabulek. Data byla získána od výzkumné agentury Data Collect s.r.o., která provedla výzkum řidičů v roce 2014. Cílem práce je analyzovat chování řidičů a jejich návyky, které mohou zvyšovat riziko dopravních nehod. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, v první jsou popsány metody analýzy kontingenčních tabulek a ve druhé je samotná analýza dat. Nejprve je zkoumáno chování svobodných a mladých řidičů, v druhé části analýzy je porovnáváno chování mužů a žen za volantem. Výpočty byly provedeny ve statistickém programu SPSS a v tabulkovém procesoru MS Excel, kde byly vytvořeny také grafy a tabulky.
Klíčová slova: řidiči; kontingenční tabulky; šance; koeficienty asociace; dotazníkové šetření; testování hypotéz
Název práce: Contingency table analysis from questionnaire survey data of drivers
Autor(ka) práce: Velacková, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šulc, Zdeněk
Oponenti práce: Pecáková, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the contingency table analysis from questionnaire survey data of drivers. The data were obtained from the agency Data Collect s.r.o., which conducted the survey in 2014. The aim of the thesis is to analyse the behaviour of drivers and their habits, which could increase the risk of accidents. The thesis is divided into two main parts; in the first one, methods of contingency table analysis are described; in the second one, the presented analyses are applied to the survey data. Firstly, the behaviour of single and young drivers is analysed, then the differences between men and women drivers. Calculations were made using the software SPSS and MS Excel, in which all the graphs and tables were made.
Klíčová slova: odds; drivers; association coefficient; contingency tables; questionnaire survey; hypothesis testing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 13. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55163/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: