Prodejní cena a čas na trhu s nemovitostmi: Meta-analýza

Název práce: Selling Price and Time on the Real Estate Market: A Meta-Analysis
Autor(ka) práce: Kuncová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čadil, Jan
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the thesis is to broaden the research in the field of housing economics using the statistical tool of meta-analysis. The thesis examines the relationship between the selling price of a house and the time the house spends at the housing market. Although the research investigating this relation is of a wide comprehension, the results arising from various primary studies differ a lot. The goal of the thesis is to explain the source of this heterogeneity and determine the factors causing this variation. According to the results, it can be concluded that the effect size is influenced mainly by number of observations, modelling technique and specification of the model. Median income or location are other factors also determining the size of estimated coefficients. Also publication bias has been investigated although its presence is not confirmed in this thesis.
Klíčová slova: housing market; meta-analysis; selling price of housing
Název práce: Prodejní cena a čas na trhu s nemovitostmi: Meta-analýza
Autor(ka) práce: Kuncová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čadil, Jan
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem mé diplomové práce je rozšířit a obohatit výzkum v oblasti trhu s nemovitostmi pomocí statistického nástroje meta-analýzy. Práce se zabývá vztahem mezi prodejní cenou nemovitosti a časem, po který se daná nemovitost na trhu vyskytuje. Tento vztah byl hluboce rozebírán již mnoha primárními studiemi, jejichž výsledky se však zásadně liší. Tato práce si klade za cíl vysvětlit tuto heterogenitu a určit jednotlivé faktory, které odlišnosti mezi studiemi zapříčiňují. Z výsledků analýzy je patrné, že vztah mezi proměnnými je ovlivněn zejména technikou odhadu, počtem pozorování a specifikací modelu. Další faktory ovlivňující výsledky jsou například mediánový důchod či geografická lokace. V diplomové práci je rovněž zkoumáno publikační zkreslení, jeho přítomnost se ale nepotvrdila.
Klíčová slova: prodejní cena nemovitostí; trh s nemovitostmi; meta-analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2016
Datum podání práce: 19. 5. 2017
Datum obhajoby: 6. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56963/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: