Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v digitálním marketingu

Název práce: Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v digitálním marketingu
Autor(ka) práce: Kolaříková, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fiala, Petr
Oponenti práce: Kuncová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce aplikuje metody vícekriteriálního diskrétního rozhodování na varianty zdroje a média v oblasti digitálního marketingu. Obsahuje výpočet efektivní strategie digitálního marketingu, která přináší druhy konverzí, návštěvnost a zaujetí při minimalizaci nákladů. Aplikace metod vícekriteriálního diskrétního rozhodování se provádí v prostředí internetových stránek na zdrojích a jejich obecné kategorii médium. Na internetových stránkách firmy jsou propagovány produkty a posiluje se povědomí značky. Při výpočtu byly použity metody vícekriteriálního diskrétního rozhodování určující pořadí variant s kardinální informací. Součástí práce na základě výpočtu efektivní strategie digitálního marketingu je také analýza použitých klíčových slov a nejčastější konverzní trasy zdrojů a médií.
Klíčová slova: digitální marketing; klíčové slovo; konverze; vícekriteriální metody rozhodování
Název práce: Application of multicriteria decision-making methods in digital marketing
Autor(ka) práce: Kolaříková, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fiala, Petr
Oponenti práce: Kuncová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work applies methods of multicriteria decision-making to various sources and media in the field of digital marketing. The calculation of the efficient strategy of the digital marketing is included. The strategy brings sorts of conversions, audience and attention together with minimizing costs. The application of multicriteria discrete decision-making methods is carried out in the environment of websites of firms on the sources and their general category medium. On the website of the company products are promoted and strengthened brand awareness. The methods of multicriteria decision-making using the discrete method of decision-making with determination of the order of variants with cardinal information were used for the calculations. Part of this work based on calculation of the efficient strategy of the digital marketing is also the analysis of used keywords and the most common conversion paths of the sources and media.
Klíčová slova: conversion; multicriteria decision-making; keyword; digital marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2016
Datum podání práce: 16. 5. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57554/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: