Porovnání Black-Scholesova modelu s Hestonovým modelem

Název práce: Porovnání Black-Scholesova modelu s Hestonovým modelem
Autor(ka) práce: Obhlídal, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Fičura, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na metody výpočtu ceny opcí za použití dvou oceňovacích modelů Hestonova a Black-Scholesova. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, na kterých jsou dané modely založeny, a je zakončena porovnáním rizikových neutralit jednotlivých modelů. V druhé, praktické, části práce jsou osvětleny vztahy mezi vstupními parametry a cenami opce, které z modelu vystupují. Tato část je zakončena analýzou na tržních datech a odpovídá na otázku, který z daných modelů lépe odhaduje ceny opcí.
Klíčová slova: Hestonův model; opce; riziková neutralita; Black-Scholesův model
Název práce: A comparison of the Black-Scholes model with the Heston model
Autor(ka) práce: Obhlídal, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Fičura, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on methods of option prices calculations using two different pricing models which are Heston and Black-Scholes models. The first part describes theory of these two models and conlcudes with a comparison of the risk-neutral measures of these two models. In the second part, the relations between input parameters and the option price generated by these models are clarified. This part ends up with an analysis of the market data and it answers the question which model predicts better.
Klíčová slova: Heston model; risk-neutral measure; Black-Scholes model; options

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 12. 2015
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55599/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: