Lean Six Sigma a jeho využití v praxi

Název práce: Lean Six Sigma a jeho využití v praxi
Autor(ka) práce: Pokorná, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelená, Veronika
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je podrobné seznámení s teorií manažerského nástroje Lean six sigma a prověření jeho účinnosti v praxi na konkrétním případě. Zlepšovaným procesem v této práci bylo vymáhání pohledávek po splatnosti na anglickém trhu společnosti, v rámci jednoho finančního oddělení mezinárodní firmy. Z možných nástrojů metodiky Lean six sigma byly vybrány ty nejvhodnější pro konkrétní proces a byly vybrány hlavní příčiny velkého množství pohledávek po splatnosti. Jako nejvhodnější kroky pro zlepšení procesu byly identifikovány zasílání výpisu z účtu zákazníkům, zlepšení kvality komunikace a apelování na dodržování doby splatnosti podle pravidel anglického bankovního systému. Díky metodice bylo dosaženo zlepšení parametru Sigma zkoumaného procesu.
Klíčová slova: Štíhlá výroba; Zlepšování procesů; Lean six sigma
Název práce: Lean Six Sigma and its Utilization in Practice
Autor(ka) práce: Pokorná, Pavla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelená, Veronika
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is a detailed introduction to the theory of Lean six sigma management tool and verify its efficacy in practice on the individual case. Process to be improved in this work is recovery of overdue debts on english market of certain international company. Of the possible tools Lean six sigma methodologies were chosen the most suitable for a particular process and main causes of large amounts of overdue recievables were identified. As the best steps to improve the process were indentified sending statements of account to customers, improve communication quality and appealing for compliance maturity according to the rules of English banking system. With the methodology we achieved improvement on Sigma parametr on the researched process.
Klíčová slova: Lean production; Proces improvements; Lean six sigma

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2016
Datum obhajoby: 29. 8. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55845/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: