Vliv ropných šoků na ekonomiky USA a Venezuely od 70. let do současnosti

Název práce: Vliv ropných šoků na ekonomiky USA a Venezuely od 70. let do současnosti
Autor(ka) práce: Pavlíček, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pikhart, Zdeněk
Oponenti práce: Strejček, Ivo
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se snaží definovat dopad ropných šoků na hospodářství. V teoretické rovině zkoumá obecný vliv změn ceny ropy na ekonomiku a možnosti centrální banky na tyto změny reagovat, což se ukazuje jako značně problematické vzhledem k časovému zpoždění účinnosti měnové politiky. V praktické části je uveden mimo jiné vývoj ropných šoků od 70. let se zaměřením na poslední krizi od roku 2014 na ekonomice USA a Venezuely. V případě USA je zjištěn dvojí dopad. I přes negativní vliv na jednotlivé segmenty ekonomiky však lze tvrdit, že nízká cena ropy představuje pro USA pozitivní stimul. Naopak venezuelská ekonomika zažívá v rámci nízké ceny jako exportní ekonomika jednoznačně negativní šok, který odkryl nefunkční ekonomický systém.
Klíčová slova: ropné šoky; Venezuela; USA; měnová politika; centrální banka
Název práce: Vliv ropných šoků na ekonomiky USA a Venezuely od 70. let do současnosti
Autor(ka) práce: Pavlíček, Vojtěch
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pikhart, Zdeněk
Oponenti práce: Strejček, Ivo
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper attempts to define the impact of the oil price shocks on the economy. In the theory paper examines the general impact of the changes in the oil prices on the economy and the possibility of the central bank to respond to these changes, which proves to be quite difficult due to the time lag in the effectiveness of monetary policy. The practical part includes, inter alia, the development of the oil shocks of the 70s, with a focus on the latest crisis of 2014 the economy of the United States and Venezuela. In the US case is detected dual impact. Despite the negative impact on the individual segments of the economy, however, it can be argued that the low price of oil for the US is positive stimulus. On the contrary, the Venezuelan economy is experiencing within the low prices as export economy clearly negative shock, which uncovered nonfunctional economic system.
Klíčová slova: central bank; Venezuela; USA; monetary policy; oil shock

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2016
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 15. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56891/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: