Determinanty přímých čínských investic do zemí střední a východní Evropy

Název práce: Key Determinants of Chinese Direct Investment in Central and Eastern Europe
Autor(ka) práce: Belvončíková, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Janíčko, Martin
Oponenti práce: Rod, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Chinese outward direct investment is surging and is unique in the sense that its development is much faster than of any other developing country. This thesis investigates the determinants of Chinese outward direct investment (ODI) in eight countries of Central and Eastern Europe throughout the years 2003-2014. Using panel data analysis, the regression model incorporates both traditional macroeconomic variables as well as institutional variables, testing thereby what are Chinese ODI driven by in those post-communist countries. The quality of institutional framework is represented by EBRD indicators, which seem to be more suitable for transition economies. Findings suggest that Chinese MNEs do not access Central and Eastern European countries primarily for market-seeking reasons, however the fact of being a member of the EU boosts Chinese ODI, since entering a member state market grants at the same time access to the whole EU common market and this fact is decisive for China. Also, R&D capacities play an important role in attracting Chinese ODI. On the other hand, Chinese ODI seem not to be associated with a good institutional environment of a host country, only large-scale privatization index is found significant and positively correlated with Chinese ODI inflow. Therefore, the findings of this thesis lead to the conclusion that macroeconomic factors are still more influential than the institutional ones when studying Chinese outward direct investment in Central and Eastern Europe.
Klíčová slova: panel data; institutional determinants; CEE region; China; foreign direct investment
Název práce: Determinanty přímých čínských investic do zemí střední a východní Evropy
Autor(ka) práce: Belvončíková, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Janíčko, Martin
Oponenti práce: Rod, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Objem čínských přímých zahraničních investic každoročně nabírá na intenzitě a je výjimečný právě rychlostí svého růstu, který se nerovná růstu žádné jiné rozvojové země. Tato práce zkoumá determinanty čínských přímých zahraničních investic (PZI) do osmi zemí střední a východní Evropy v letech 2003-2014. Regresní model pracující s panelovými daty zahrnuje jak tradiční makroekonomické proměnné, tak institucionální proměnné, čímž zkoumá jejich vliv na příliv čínských PZI do těchto postkomunistických zemí. Kvalita institucí je vyjádřena ukazateli EBRD, které se zdají být vhodnější právě pro země, jež prošly transformací z centrálně řízené ekonomiky na ekonomiku tržní. Výsledky naznačují, že čínské PZI nevstupují do střední a východní Evropy primárně za účelem hledání nového trhu. Nicméně členství země v EU je důležitým faktorem zvyšujícím příliv čínských investic, a to právě z toho důvodu, že vstupem do dané země má Čína zároveň přístup do celého jednotného trhu EU, což se pro ni zdá být zásadní. Také výdaje na vědu a výzkum hrají důležitou roli při ovlivňování přílivu čínských PZI. Na druhou stranu se však ukazuje, že čínské investice nejsou spjaty s kvalitou institucionálního prostředí, jelikož pouze index velké privatizace je statisticky významný a s čínskými investicemi pozitivně korelovaný. Výsledky této práce tudíž vedou k závěru, že makroekonomické ukazatele jsou pro čínské přímé zahraniční investice ve střední a východní Evropě stále důležitější než úroveň jejího institucionálního prostředí.
Klíčová slova: panelová data; institucionální determinanty; Čína; přímé zahraniční investice; střední a východní Evropa

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 6. 2016
Datum podání práce: 22. 8. 2016
Datum obhajoby: 13. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57885/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: