Návrh rámce pro monitoring sociálních médií a klíčových ukazatelů výkonnosti pro společnost působící na trhu vlasové kosmetiky

Název práce: Development of a Social Network Monitoring Framework and Key Performance Indicators for a Professional Haircare Company
Autor(ka) práce: Maurer, Julia Elisabeth
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Roscher, Katharina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This work reviews the current literature and application methods of strategic KPI frameworks, KPI definition and measurement, target setting and benchmarking for social networks based on journals, books and whitepapers while including an interview with a social media agency. In a second step, the acquired knowledge is applied on a case study for a salon haircare company. The conclusions are based on in-company experts in the field, external social media agencies and an internal survey. Based on a behavioral survey, the requirements and gaps in the organization are identified. This leads to the application of a theoretical framework on the case company and a suitable definition of KPIs. The final delivery includes an analytical tool measuring all KPIs. Finally, all KPIs are related to targets and benchmarks from industry, social network sites, competitors and historical data. The final results are easily transferrable to other players in the industry.
Klíčová slova: social network metrics; key performance indicators; professional salon haircare; Social media monitoring; social network monitoring
Název práce: Návrh rámce pro monitoring sociálních médií a klíčových ukazatelů výkonnosti pro společnost působící na trhu vlasové kosmetiky
Autor(ka) práce: Maurer, Julia Elisabeth
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Roscher, Katharina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce přináší přehled současné literatury a aplikačních metod strategických modelů klíčových výkonnostních indikátorů (KPI), jejich definici a měření, nastavování cílů a benchmarking pro sociální sítě na základě žurnálů, knih, odborných článků a rozhovoru s agenturou pro sociální media. V druhém kroku je tato teorie aplikována na případovou studii o kadeřnickém salonu. Závěry této práce jsou postaveny na vnitropodnikových expertech z praxe, externích agenturách pro sociální média a vnitro-podnikovém šetření. Požadavky a nedostatky jsou identifikovány na základě hloubkové behaviorální studie. Ta je spojena s aplikaci teoretického modelu a definování KPIs na vybrané společnosti. Závěrečná fáze zahrnuje nástroj na měření všech KPIs pro uvedenou společnost. Nakonec jsou všechny klíčové výkonnostní indikátory vztažené ke svým cílům, situaci na trhu, sociálním sítím, konkurentům a historickým datům. Závěrečné výsledky jsou jednoduše aplikovatelné i na ostatní hráče na trhu.
Klíčová slova: trh vlasové kosmetiky; monitoring sociálních médií; klíčové ukazatelé výkonnosti; metriky pro sociální sítě; monitoring sociálních sítí

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2016
Datum podání práce: 15. 9. 2016
Datum obhajoby: 8. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56410/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: