Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Determinanty industrializace v subsaharské Africe a možnosti jejich rozvoje

Autor práce: Sejkora, Jiří
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Osoba oponující práci: Šaroch, Stanislav; Fárek, Jiří; Adamcová, Lenka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Determinanty industrializace v subsaharské Africe a možnosti jejich rozvoje
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Subsaharské ekonomiky potřebují strukturální změny, které přinesou nárůst produktivity, ekonomický růst a rozvoj. V tomto ohledu hraje klíčovou úlohu industrializace. Cílem této disertační práce je s využitím regresní analýzy identifikovat hlavní faktory (determinanty) procesu industrializace v regionu subsaharské Afriky. Výsledky ukazují, že se jedná o úroveň infrastruktury a velikost ekonomiky (měřenou počtem obyvatel). Práce se též zabývá možnostmi rozvoje těchto determinant. Případová studie rozvoje infrastruktury na Mauriciu zdůrazňuje např. význam privatizace, spolupráce s externími subjekty aj. Negativní dopady malé velikosti ekonomiky lze za určitých okolností řešit mj. preferenčními obchodními dohodami, jak ukazuje analýza tří nejmenších ekonomik v subsaharské Africe.
Klíčová slova: zpracovatelský průmysl; subsaharská Afrika; industrializace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Determinanty industrializace v subsaharské Africe a možnosti jejich rozvoje
Překlad názvu: Determinants of Industrialization in sub-Saharan Africa and Possibilities for their Development
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Sub-Saharan economies need structural changes that would enhance their productivity, increase economic growth and development. In this regard, industrialization plays a key role. Using regression analysis, the aim of this dissertation thesis is to identify main factors (determinants) of industrialization in sub-Saharan Africa. The results indicate that infrastructure and economy size (measured by population size) represent main determinants of industrialization in the region. The thesis also deals with possibilities for development of those determinants. Case study of infrastructure development in Mauritius emphasizes privatization, cooperation with external subjects etc. Negative consequences of small economy size can be overcome by preferential trade agreements (under certain circumstances), as shown by analysis of the three smallest economies in the region.
Klíčová slova: manufacturing; sub-Saharan Africa; industrialization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2012
Datum podání práce: 22. 8. 2016
Datum obhajoby: 26.10.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce41044_xsejj05.pdf [3,04 MB]
Oponentura49243_saroch.pdf [173,66 kB]
Oponentura49244_Adamcová.pdf [155,25 kB]
Oponentura49245_Fárek.pdf [294,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/41044/podrobnosti