Determinanty industrializace v subsaharské Africe a možnosti jejich rozvoje

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Determinanty industrializace v subsaharské Africe a možnosti jejich rozvoje
Autor práce:
Sejkora, Jiří
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Jiránková, Martina
Osoba oponující práci:
Šaroch, Stanislav; Fárek, Jiří; Adamcová, Lenka
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Subsaharské ekonomiky potřebují strukturální změny, které přinesou nárůst produktivity, ekonomický růst a rozvoj. V tomto ohledu hraje klíčovou úlohu industrializace. Cílem této disertační práce je s využitím regresní analýzy identifikovat hlavní faktory (determinanty) procesu industrializace v regionu subsaharské Afriky. Výsledky ukazují, že se jedná o úroveň infrastruktury a velikost ekonomiky (měřenou počtem obyvatel). Práce se též zabývá možnostmi rozvoje těchto determinant. Případová studie rozvoje infrastruktury na Mauriciu zdůrazňuje např. význam privatizace, spolupráce s externími subjekty aj. Negativní dopady malé velikosti ekonomiky lze za určitých okolností řešit mj. preferenčními obchodními dohodami, jak ukazuje analýza tří nejmenších ekonomik v subsaharské Africe.
Klíčová slova:
zpracovatelský průmysl; subsaharská Afrika; industrializace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2012
Datum podání práce:
22. 8. 2016
Datum obhajoby:
26.10.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
41044_xsejj05.pdf [3,04 MB]
Oponentura:
49243_saroch.pdf [173,66 kB]
Oponentura:
49244_Adamcová.pdf [155,25 kB]
Oponentura:
49245_Fárek.pdf [294,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/41044/podrobnosti