Kritické myšlení

Název práce: Kritické myšlení
Autor(ka) práce: Polách, Miroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jiřinová, Kateřina
Oponenti práce: Hána, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o kritickém myšlení. Jejím cílem je definovat přístupy a metody vedoucí ke zlepšení kritického myšlení v rámci rozhodování a řešení problémů. Práce je rozdělena do pěti částí. První část pojednává a charakteru dnešní doby a významu kritického myšlení. Druhá část definuje základní chyby v rozhodování a nabízí metody jejich prevence. Třetí část se zabývá argumentačními fauly a filosofickými přístupy vymezující oblasti vhodné k aplikaci kritického myšlení či umožňující naše rozhodování zjednodušit. Čtvrtá část pojednává o metodách zvyšující naše kognitivní dovednosti a schopnost racionálně myslet. Pátá část obsahuje stručné shrnutí popsaných metod a přístupů ke zlepšení kritického myšlení.
Klíčová slova: Argumentační fauly; Seberegulace; Chyby v rozhodování; Kritické myšlení
Název práce: Critical thinking
Autor(ka) práce: Polách, Miroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jiřinová, Kateřina
Oponenti práce: Hána, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Diplomas thesis is focused on critical thinking. The main goal of this thesis is to define methods and tools leading to improvement of critical thinking in decision making and problem solving. The thesis is divided into five parts. First part is about characteristic of current world and importance of critical thinking in it. Second part defines fundamental errors in judgment and provides methods that could prevent these errors to occur. Third part is about fallacious arguments and philosophical concepts which define to which problems use of critical thinking is appropriate. These concepts could also help to simplify our decision making. Fourth part describes methods to enhance our cognitive abilities and rational thinking. Fifth part summarizes methods and tools leading to improvement of critical thinking.
Klíčová slova: self-regulation; Critical thinking; fallacious arguments; cognitive bias; errors in judgment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2015
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 15. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55643/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: