Posouzení investice do developmentu brownfieldu v Praze

Název práce: Posouzení investice do developmentu brownfieldu v Praze
Autor(ka) práce: Krylová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením investice do developmentu rezidenčních budov na místě bývalého libeňského přístavu. Jejím cílem je rozhodnout, zda je plánovaný projekt dostatečně výnosný a zjistit částku, za kterou by měl být developer ochoten pozemek koupit. Teoretická část je věnována definování klíčových pojmů, charakteristice investičního rozhodování a metodám hodnocení investic, včetně definování jejich vstupních veličin. V praktické části je nejprve provedena strategická analýza, která hodnotí makroekonomickou situaci v ČR, trh nemovitostí v Praze a konkurenční síly, které na projekt působí. Na základě informací zjištěních ve strategické analýze je následně vyhodnocena investice prostřednictvím metod popsaných v teoretické části. Na závěr jsou výsledky hodnotících metod podrobeny analýze rizik.
Klíčová slova: investice; hodnocení investice; developerský projekt; brownfield; čistá současná hodnota
Název práce: Evaluation of Investment into Brownfield Redevelopment in Prague
Autor(ka) práce: Krylová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master's Thesis deals with the evaluation of investment into residential redevelopment of a former Libeň's harbour in Prague. The Thesis' aim is to decide whether the planned project creates enough profit and to find what is the maximum price the developer should be willing to pay for the land. The theoretical part focuses on key words definition, specification of investment decisions and describes evaluation methods including the definition of input parameters. The practical part includes strategic analysis evaluating macroeconomic situation of Czech republic, Prague's real estate market and describing the forces, which determine the competitive environment of the project. The investment evaluation is based on the data ascertained in strategic analysis using the methods described in the theoretical part. The risk analysis is finally applied on the evaluation methods' results.
Klíčová slova: investment; investment evaluation; development project; brownfield; net present value

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 6. 2015
Datum podání práce: 29. 8. 2016
Datum obhajoby: 13. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53580/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: