Budování značky zaměstnavatele na příladu globální společnosti působící v ČR

Název práce: Employer branding of a global company operating in the CR
Autor(ka) práce: Baraćová, Kristina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Zajacová, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Ambition of the thesis is to identify and evaluate tools that companies use to build and strengthen its employer brand in the external labour market, and internally among its employees and apply the theory of building employer brand on concrete company. The theoretical part of the thesis focuses defining brand as such, its theory and components moving through corporate brand to definition and concept of employer brand and its elements and ways of building an employer brand. The methodology of work consists of analysis of dedicated literature and papers on the topic and publicly available information about chosen company. In practical part, the thesis analyses concrete company and its employer brand using external and internal questionnaire research.
Klíčová slova: Brand theory; Corporate brand ; Employer branding
Název práce: Budování značky zaměstnavatele na příladu globální společnosti působící v ČR
Autor(ka) práce: Baraćová, Kristina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Zajacová, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem tote práce je identifikovat a vyhodnotit nástroje pro budování a posilování značky zaměstnavatele (employer brand) ve vnějším trhu práce, a interně mezi zaměstnanci. Dále aplikovat teorii budování značky zaměstnavatele na konkrétním podniku. Teoretická část práce je zaměřena vymezení značky jako takovoé, její teorie a složek, korporátní značky a následně definici a koncept značky zaměstnavatele, jeho součástí a způsobů budování značky zaměstnavatele. Metodika práce se skládá z analýzy vybrané literatury a prací na toto téma a veřejně dostupných informace o vybrané společnosti. V praktické části se práce věnuje analýze konkrétní společnosti a budování její značky jako zaměstnavatele pomocí externího a interního dotazníkového výzkumu.
Klíčová slova: Budovaní značky zaměstnavatele ; Korporátní značka; Teorie značky

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2016
Datum podání práce: 29. 8. 2016
Datum obhajoby: 8. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58189/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: