Hledání nejvhodnější metody odhadu produkční mezery pro českou ekonomiku

Název práce: Hledání nejvhodnější metody odhadu produkční mezery pro českou ekonomiku
Autor(ka) práce: Kloudová, Dana
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Brožová, Dagmar
Oponenti práce: Mirvald, Michal; Lukáš, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Při rozhodnutích centrálních bank s cílem udržet makroekonomické proměnné na jejich přirozené úrovni, používají centrální banky produkční mezeru. Velkou nevýhodou této proměnné je skutečnost, že se jedná o nepozorovanou proměnnou, jejíž měření je velmi problematické, ačkoliv ji lze odhadovat několika způsoby. Cílem této práce je zjistit, která metoda odhadu je pro odhad produkční mezery pro českou ekonomiku nejvhodnější. Pro analýzu bylo vybráno třináct metod odhadů: lineární trend, kvadratický trend, HP filtr, band-pass filtry, robustní trend, jednorozměrný model nepozorovaných komponent, dva typy produkční funkce, dva SVAR modely, vícerozměrný HP filtr (MVHP) a vícerozměrný model nepozorovaných komponent (MVUC). Vlastní modely ukázaly, že odhadnuté trajektorie nepozorovaných stavů nebyly identické. Pro samotný výběr nejvhodnější metody odhadu produkční mezery byla zvolena kvantitativní (schopnost předpovědi inflace a růstu produktu, revize dat jen u vybraných národních a nadnárodních institucí) a kvalitativní kritéria (vlastnosti metody odhadu, transparentnost a snadná aplikace), přičemž větší důraz byl kladen na kritéria kvantitativní. Dle výsledků u jednotlivých kritérií byl za nejvhodnější metodu odhadu produkční mezery identifikován MVUC model.
Klíčová slova: produkční mezera; potenciální produkt; reálný produkt; inflace; MVUC model
Název práce: Search of the most suitable method of estimation of output gap for the czech economy
Autor(ka) práce: Kloudová, Dana
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Brožová, Dagmar
Oponenti práce: Mirvald, Michal; Lukáš, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
By monetary policy decisions, central banks use output gap to keep macroeconomic variables at their natural levels. A substantial disadvantage of this variable is the fact that it is an unobservable variable which is very problematic to measure, although it is possible to estimate it with various methods of estimation. This thesis aims to find the most suitable method of estimation for Czech economy. Thirteen methods have been chosen for this aim: linear trend, quadratic trend, HP filter, band-pass filters, robust trend, univariate unobserved component model, two types of production function, two SVAR models, multivariate HP filter and multivariate unobserved component model. Own estimations have shown that estimated trajectories of unobservable states were not identical. For own selection of the most suitable method of estimation, quantitative (ability to forecast inflation ,a growth of product and data revisions by selected national and international organisations) and qualitative criterions (qualities of methods of estimation, transparency and easy application) have been selected, where emphasis was put on quantitative criterions. Results of this thesis will show that the most suitable method of estimation output gap for Czech economy is multivariate unobserved component model.
Klíčová slova: inflation; potential product; output gap; real output; MVUC model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická teorie
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 10. 2011
Datum podání práce: 31. 12. 2013
Datum obhajoby: 14. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34120/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: