Indičtí Migranti a z vlastní iniciativy Expatriates v hostitelské zemi: důraz na sociální podpory

Název práce: Indian Assigned Expatriates and Indian Students in the Host Country: The Focus on Social Supports
Autor(ka) práce: Habeeb Mohamed, Mag Mohamed Meeran Mohiadeen
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Pichanič, Mikuláš; Dohnalová, Marie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The researcher of this study " Indian Migrants and Self-Initiated Expatriates in the host Countries: the Focus on Social Support" the whole study about the Indian expatriates who are living in the United Kingdom and the main goal of this research is to predict how successful the Indian expatriates in their settling process in the UK and the focus of social supports. The sample includes both Self-initiated expatriates ( SIE's) and Assigned Expatriates(AE's). SIE's expatriates are Indian students who are studying in the UK and the AE's expatriates are the company assigned Indian full-time employees. Social support includes briefly the overall host country support provided for Indian expatriates in the host country. Social support is measured in three broader dimensions pertinent to Waxin cross-cultural adjustment model (2006), likely perceived organizational support, individual self-motivation, and contextual support, includes family support and host country environment. (Navas et al, 2005) classified six relevant contexts of acculturation of expatriates in a foreign country, which emphasize, politics and government, organizational work-related adjustments, economic perspective, family relations; social relations and ideology, which includes religious belief and customs. The structure of the thesis covers extensive theoretical part based on the intense review of literature in the field of expatriation, cross-cultural studies, information on this context about the United Kingdom and India and final part includes practical data analysis, business cases and recommendation for the future research.
Klíčová slova: Migrants ,Immigrants; Expatriate social support ; Unskilled worker,Semi skilled worker,Highly skilled worker; Self initiated expatriates,Assigned expatriates; Immigration policy for expatriates; Cross cultural training
Název práce: Indičtí Migranti a z vlastní iniciativy Expatriates v hostitelské zemi: důraz na sociální podpory
Autor(ka) práce: Habeeb Mohamed, Mag Mohamed Meeran Mohiadeen
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Pichanič, Mikuláš; Dohnalová, Marie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
výzkumník této studie "indických migrantů a z vlastní iniciativy krajany v hostitelských zemích: Zaměření se na sociální podpoře" celé studie o indických emigrantů, kteří žijí ve Velké Británii a hlavním cílem tohoto výzkumu je předpovědět, jak úspěšné indické cizinci v jejich ustálení procesu ve Velké Británii a zaměření sociálních podpor. Vzorek zahrnuje jak z vlastní iniciativy expatriates (SIE je) a přiřadil krajanů (AE). SIE je cizinci jsou indických studentů, kteří studují v Británii a AE se cizinci jsou společnost přidělen indických zaměstnanců na plný úvazek. Sociální podpora stručně zahrnuje celkovou podporu hostitelské země stanovenou pro indické krajany v hostitelské zemi. Sociální podpora se měří ve třech širších rozměrech týkajícími se Waxin cross-kulturního modelu nastavovacího (2006), pravděpodobně vnímanou organizační podpory, individuální self-motivace a kontextuální podporu, zahrnuje podporu rodin a venkovského prostředí hostitele. (Navas et al, 2005) klasifikován šest relevantní kontext acculturation krajanů v cizí zemi, který zdůraznil, politiku a vládu, organizačních úprav souvisejících s prací, ekonomického pohledu rodinných vztahů; sociální vztahy a ideologie, která zahrnuje náboženskou víru a zvyky. Struktura práce pokrývá rozsáhlou teoretickou část na základě intenzivního přezkumu literatury v oblasti za práci v zahraničí, cross-kulturní studie, informace o tomto kontextu o Velké Británii a Indii, a závěrečnou část zahrnuje analýzu praktické dat, obchodních případů a doporučení pro budoucí výzkum.
Klíčová slova: interkulturní kompetence ; Přidělen emigrant a Self-inicioval emigrant; imigrační politiky pro krajany; přistěhovalci; emigrant sociální podpora ; nekvalifikovaný dělník

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2013
Datum podání práce: 31. 12. 2016
Datum obhajoby: 1. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45130/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
Oponentura
Neveřejný soubor
Stáhnout
Oponentura
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: