Marketingová strategie společnosti 3M v sociálních médiích

Název práce: Marketingová strategie společnosti 3M v sociálních médiích
Autor(ka) práce: Němec, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Luňáčková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na sociální média jako fenomén moderní doby a jejich využití v marketingu. Postupně ve své práci představím čtyři nejvyužívanější média, a to Facebook, Instagram, Twitter a YouTube a zároveň nastíním možnost jejich užití v marketingu. Marketingovou strategii v sociálních médiích jsem se rozhodl představit prostřednictvím konkrétního příkladu, mezinárodní společnosti 3M. Tuto společnost jsem si vybral zejména proto, že působí na trhu průmyslových výrobků, kde on-line marketing není v takové míře využívaný a zároveň proto, že spolupracuje s VŠE. Po představení základní marketingové teorie a vysvětlení základních pojmů zanalyzuji stávající strategii 3M v sociálních médiích a na základě provedené analýzy a zjištěných údajů navrhnu vlastní možnou marketingovou strategii pro společnost 3M, která propojí všechna výše uvedená sociální média.
Klíčová slova: 3M; sociální média; marketing; hashtag
Název práce: Marketing strategy of the company 3M in social media
Autor(ka) práce: Němec, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Luňáčková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis focus on social media as a phenomenon of modern times and their use in a marketing. I will introduce four most frequently used social media - Facebook, Instagram, Twitter and YouTube as well as an outline the possibility of their use in marketing. Marketing strategy in social media I decided to introduce through a concrete example - an international company 3M. This company I chose mainly because it operates in the market of industrial products, where online marketing is not as much used and also because it cooperates with University of Economics. After introducing the basic marketing theories and explanations of basic terms I will analyze an existing 3M marketing strategy in social media and on the basis of the analysis and obtained data I will suggest my own possible marketing strategy for the company 3M, which connects all the aforementioned social media.
Klíčová slova: 3M; social media; marketing; hashtag

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2016
Datum podání práce: 1. 12. 2016
Datum obhajoby: 26. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56325/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: