Možnosti využití sociálních sítí pro podporu podnikání v autoservisech

Název práce: Usage of Social Network Platforms for Business Support in the Field of Car Repair Services
Autor(ka) práce: Mischaniuk, Mykhailo
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Molnár, Zdeněk
Oponenti práce: Gála, Libor
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the problem of using social networks in the field of car repair services. The primary aim is to provide the recommendations for businesses in a structured way on how to better utilize these networks to get better competitiveness. This work is divided into three parts. The first theoretical part deals with basic description of networks and their statistics. This part also covers some basic tools that we can use to analyze and maintain social network platforms. The second analytical part deals with competitive analysis in car repair services and gives an overview of the most popular Runet social network platforms. The third practical part provides structured view on all important aspects of social platform maintenance and behaviour. In this section, you can find the description of various views and the recommendations I give to the specific car repair service.
Klíčová slova: Social networks; social network platforms; social media; social media analytics; maintenance of social networks; car repair shop
Název práce: Možnosti využití sociálních sítí pro podporu podnikání v autoservisech
Autor(ka) práce: Mischaniuk, Mykhailo
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Molnár, Zdeněk
Oponenti práce: Gála, Libor
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce řeší problematiku používání sociálních sítí v oblasti autoservisu. Hlavním cílem je strukturovaným způsobem poskytnout doporučení pro byznys jak lépe využít tyto sítě pro dosažení lepší konkurenceschopnosti. Tato práce je rozdělená do tří částí. První, teoretická část, dává základní popis těchto sítí a jejich statistiky. Tato část také pokrývá základní nástroje, které můžeme použít pro analýzu a údržbu sociálních sítí. Druhá, analytická část, se zabývá konkurenční analýzou ve sféře autoservisu a dává základní přehled nejpopulárnějších sociálních sítí na ruském internetu. Třetí, praktická část, poskytuje strukturovaný pohled na hlavní aspekty chování a údržby sociálních sítí. Tato část zahrnuje popis těchto různých aspektů a doporučení, která dávám pro konkrétní autoservis.
Klíčová slova: údržba sociálních sítí; analýza sociálních sítí; platformy sociálních sítí; sociální media; Sociální sítě; autoservis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2015
Datum podání práce: 20. 6. 2016
Datum obhajoby: 23. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54751/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: