Řešení grafického designu mobilní aplikace a mobilní webové stránky

Název práce: Řešení grafického designu mobilní aplikace a mobilní webové stránky
Autor(ka) práce: Fausek, Roman
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Pražský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá procesem tvorby responsivních webových stránek. Záměrem je nastínit proces rozhodování pro správnou volbu online prezentace projektu nebo společnosti, jednotlivá úskalí a tvorbu. Tvorba je poté demonstrována na plně responsivní webové stránce, která se opírá na poznatcích získaných v části teoretické. Cíl práce je zaměřen na rozdíly mobilních zařízení a jejich softwaru ve spojitosti s vývojem aplikací a webových stránek. Výstupem je poté plně responsivní web založený na získaných poznatcích z části teoretické.
Klíčová slova: mobilní web; nativní aplikace; photoshop; uživatelské rozhraní; CSS; tablety; mobilní zařízení; HTML; prohlížeče; grafický návrh; aplikace; web design; desktopový web; responsivita; PHP
Název práce: Graphic design of mobile application and mobile website
Autor(ka) práce: Fausek, Roman
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Pražský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis describes process of developing fully responsive websites. It is focused on decision-making process for selecting the right online presentation of the project or company, individual pitfalls and creation. Creation is then demonstrated on a fully responsive website that relies on knowledge gained in the theoretical part. The goal is to focus on individual differences of mobile devices and their software in conjunction with the development of applications and websites. The output is fully responsive web based on gained experiences from the theoretical part.
Klíčová slova: browsers; PHP; user interface; CSS; graphic design; applications; web design; desktop web; HTML; native applications; mobile web; photoshop; tablets; mobile devices; responsivity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2015
Datum podání práce: 7. 12. 2016
Datum obhajoby: 31. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54905/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: