Podpora vizualizace v self-service Business Intelligence nástrojích - porovnání SAS Visual Analytics a IBM Cognos Analytics

Název práce: Podpora vizualizace v self-service Business Intelligence nástrojích - porovnání SAS Visual Analytics a IBM Cognos Analytics
Autor(ka) práce: Espinoza, Felix
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Berber, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou nástrojů označovaných jako Self Service Business intelligence (SSBI), jimž je ze strany uživatelů i výrobců věnována značná pozornost, jelikož se u tohoto trendu očekává progresivní růst. Jsou hodnoceny dva produkty: SAS Visual Analytics a IBM Cognos Analytics, u obou nástrojů je hodnocena míra uživatelské autonomie a podpora vizualizace dat. V teoretické části práce dochází k vymezení základních principů a pojmů spjatých s oblastí business intelligence. Je představena problematika vizualizace dat a je diskutován trend self service business intelligence, u něhož jsou analyzovány jeho přínosy i omezení. Také jsou zmíněny technologické faktory, které napomohly rychlému rozvoji SSBI. V rámci praktické části byla vytvořena metodika, která je uplatnitelná pro jakýkoliv jiný nástroj z rodiny SSBI a prostřednictvím které je možné posoudit míru podpory v rámci sledovaných kategorií: Využívání informací, Tvorba informací, Tvorba zdrojů a Vizualizace. Pro každou z uvedených kategorií byla nadefinována množina kritérií, na jejichž základě může hodnotitel vytvořit hodnotící formulář odpovídající jeho potřebám. Použitelnost metodiky je názorně demonstrována při vzájemné komparaci vybraných modulů obou nástrojů, přičemž tyto části jsou před samotným hodnocením dostatečně popsány.
Klíčová slova: IBM Cognos Analytics; Business Intelligence; Vizualizace; Self-service; SAS Visual Analytics
Název práce: Visualization Support in Sefl-Service Business Intelligence Tools - a SAS Visual Analytics and IBM Cognos Analytics Comparison
Autor(ka) práce: Espinoza, Felix
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Berber, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with problematics of tools marked as Self Service Business Intelligence (SSBI) which is paid close attention by its users as well as producers due to expected progressive growth of this trend. Two products are evaluated: SAS Visual Analytics and IBM Cognos Analytics, both tools are evaluated by their extent of user´s autonomy and support of data visualization. Basic principles and concepts connected to the area of business intelligence are defined in theoretical part of the thesis. The problematics of data visualization is introduced and trend of self-service business intelligence is discussed with analyzing its benefits as well as restrictions. Technological factors which helped to fast development of SSBI are mentioned as well. A methodology has been created within practical part of the thesis. It is enforceable for any other tool from the family of SSBI and it is possible to assess the extent of support within observed categories through this methodology: Using information, Creation of information, Creation of sources and Visualization. A set of criteria on basis of which the evaluator can create evaluation form corresponding to his/her needs was defined for each of the stated categories. Usability of the methodology is illustratively demonstrated at mutual comparison of chosen modules of both tools while those parts are sufficiently described before the evaluation itself.
Klíčová slova: Business Intelligence; Self-service; IBM Cognos Analytics; SAS Visual Analytics; Visualization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 1. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2016
Datum obhajoby: 27. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58034/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: